Szkolenie w samym sercu PIENIN w Szczawnicy w pobliżu Placu Dietla i Górnego Parku, Dworku Gościnnego i Inhalatorium Uzdrowiska Szczawnica

Cena obejmuje:

– 2 noclegi w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą 300 zł za 2 noclegi),
– 2 kolacje
– 2 obiady (obiad dwudaniowy)
– 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciasteczka) 

– autorskie materiały szkoleniowe w formie wydruku,

– certyfikat szkolenia w formie wydruku,

– długopis, notatnik, zakreślasz,

– piękne widoki 🙂 

 

 

Program z kartą szkolenia do pobrania pod czerwonym przyciskiem.

 

Dzień I

 Dokumentacja pracownicza od A do Z po zmianach Kodeksu pracy w 2023 r. – kompletny zestaw wzorów dokumentów dla uczestników szkolenia wraz z omówieniem!!!

  Uwaga !!!  teczka kadrowca z 27 wzorami dla każdego uczestnika 

 1. Umowa o pracę po zmianach w 2023 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

– Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?

– Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP – uwaga na zmiany w 2023 r.?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

 1. Nowa informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy 2023 r.

– Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp

 1. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2023 r.

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!!!?

– Czy skierowanie na badania musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika?

– Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Karta szkolenie wstępnego bhp  – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

 1. Akta osobowe po zmianach work-life balance 2023 r.

– Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?

– Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce – wzory akt na szkoleniu !!!!

– W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– Żądanie zmiany umowy na czas nieokreślony po 6 miesięcznej pracy na czas określony – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika.

– Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

– Nowa cześć E akt osobowych na dokumenty z kontroli trzeźwości 2023 r. – czy wszyscy musza ja zakładać?

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

– Jak prawidłowo usunąć z akt osobowych protokół z kontroli trzeźwości?

 1. Świadectwo pracy w 2023 r.

– Nowe świadectwo pracy 2023 r.

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?

– Tryb uzupełniania i  prostowania świadectwa pracy.

– Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

 

Dzień II

Kadra zarządzająca w prawie pracy – uprawnienia i odpowiedzialność oraz czas pracy 2023 r.

 1. Praca zdalna – nowe przepisy w Kodeksie pracy 2023

– Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?

– Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp?

– Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?

– Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalna tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

– Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– Okazjonalna praca zdalna – a może wystarczy te 24 dni w roku?

– WZÓR – wniosku o pracę zdalną w tym o okazjonalna pracę zdalną 2023 !

– WZÓR – oświadczeń pracownika w związku z praca zdalną  2023 !

 1. Zagadnienia wstępne

-Kto zalicza się do kadry zarządzającej w zakładzie pracy?
– Czy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zaliczani są do kadry kierowniczej.
– Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik, aby zgodnie z przepisami prawa pracy był uznany za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
– Czy kierownik ma nienormowany czas pracy? – czy coś takiego w ogóle istnieje w prawie pracy?
– Czy osoby zarządzające i kierownicy muszą potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
– Czy osoby zarządzające mogą przenieść odpowiedzialność z zakresu prawa pracy na kierowników?

 1. Odpowiedzialność osób zarządzających

– Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych, które może popełnić osoba zarządzająca i kierownik.

– Kiedy wykroczenie kierownika staje się przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności.

– Świadomość kierowników z zakresu bhp, a odpowiedzialność za wykroczenia.

– Kto odpowiada za badania lekarskie i szkolenia bhp pracowników w zakładzie?

– Kto odpowiada za stosowanie przez pracownika odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej?

– Jak prawidłowo szkolić podległych pracowników z zakresu bhp – odpowiedzialność za instruktaż stanowiskowy.
– Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy na kadrę zarządzającą.
– Kiery inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze?
– Czym jest nakaz, a czym wystąpienie inspektora pracy?
– Kiedy pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników?
– Czy odpowiedzialność z zakresu bhp można przypisać pracownikowi służby bhp?
– Czego może wymagać od służby bhp pracodawca, a czego kierownik?

 1. Odpowiedzialność pracownika:

– Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna – kiedy warto ją stosować?

 1. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

-Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego),

Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
 Dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie)

 1. Dokumentacja z czasu pracy w 2023 r.

– Lista obecności, ewidencja casu pracy  – jak zaznaczać pracę zdalną?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

– Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?

– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowiskom MRPiPS i PIP.

– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.

– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

– Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór !

– W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?

– Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?

– W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?

– Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?

– WZÓR – wniosek o wyjście prywatne 2023 !

– Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?

– Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?

– WZÓR – o odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę 2023 !

– Kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy.

– WZÓR – ewidencji czasu pracy po zmianach 2023 !

 1. Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

– Kto w zakładzie powinien wypełniać ewidencję czasu pracy pracowników?
– Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
– Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić aktualne wymogi?
– Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal są zgodne z przepisami – czy muszą być miesięczne?
– Analiza wzorów ewidencji czasu pracy stosowanych przez uczestników szkolenia.
– Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
– Jak prawidłowo ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
– Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
– Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
– Konieczność ewidencjonowania w ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.
– Zamieszczanie w karcie ewidencji szczegółowych danych na temat dyżurów pracowniczych.
– Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
– Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
– Kiedy ewidencja może być przechowywana w formie elektronicznej.
– Czy przechowywanie ewidencji w plikach w komputerze oznacza, że jest ona elektroniczna?

 1. Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik ?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?
– Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy?
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
– Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
– Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

 1. Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych daje dużo możliwości

– Jak gospodarować czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
– Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
– Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
– Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
– Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
– Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

 1. Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć ?

– Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
– Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
– Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
-Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
– Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
– Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

 1. Wyjścia osobiste pracowników – tu trzeba uważać!

– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
– Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
– Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
– Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
– Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?

 1. Podróże służbowe – częste naruszenia czasu pracy

– Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
– Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
– Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
– Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.
– Czy cały czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika?

 1. Zła regulacja czasu pracy w regulaminie pracy powodem najczęstszych wykroczeń

– Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
– Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?
– Czy regulamin ma określać kto odpowiada za czas pracy w zakładzie?

 

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.

Ponadto w naszej ofercie:

 • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
 • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991