Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

  1. Zagadnienia wstępne

-Kto zalicza się do kadry zarządzającej w zakładzie pracy?
– Czy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zaliczani są do kadry kierowniczej?
– Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik, aby zgodnie z przepisami prawa pracy był uznany za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
– Czy kierownik ma nienormowany czas pracy? – czy coś takiego w ogóle istnieje w prawie pracy?
– Czy osoby zarządzające i kierownicy muszą potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
– Czy osoby zarządzające mogą przenieść odpowiedzialność z zakresu prawa pracy na kierowników?

Odpowiedzialność osób zarządzających

– Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych, które może popełnić osoba zarządzająca i kierownik.

– Kiedy wykroczenie kierownika staje się przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności.

– Świadomość kierowników z zakresu bhp, a odpowiedzialność za wykroczenia.

– Kto odpowiada za badania lekarskie i szkolenia bhp pracowników w zakładzie?

– Kto odpowiada za stosowanie przez pracownika odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej?

– Jak prawidłowo szkolić podległych pracowników z zakresu bhp – odpowiedzialność za instruktaż stanowiskowy.
– Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy na kadrę zarządzającą.
– Kiedy inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze?
– Czym jest nakaz, a czym wystąpienie inspektora pracy?
– Kiedy pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników?
– Czy odpowiedzialność z zakresu bhp można przypisać pracownikowi służby bhp?
– Czego może wymagać od służby bhp pracodawca, a czego kierownik?

Odpowiedzialność pracownika:

– Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna – kiedy warto ją stosować?

– Jak stosowanie kar porządkowych przyczynia się do ochrony kierownika?

– Czy pracodawca odpowiada za prywatne mienie pracownika na terenie zakładu pracy?

 Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

– Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego),

Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
 Dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie),
– Możliwość kontroli trzeźwości pracownika – czy warto ją stosować?

– Monitoring pracownika – kamery, monitoring poczty służbowej, monitoring komputerów, monitoring GPS – czy warto stosować wobec pracownika – za i przeciw.

Urlopy wypoczynkowe i czas pracy:

– Kiedy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku –  zaległy i bieżący?
– Czy kierownik może zgodzić się na brak 14 dniowego wypoczynku związanego z urlopem wypoczynkowym w roku?
– Kiedy kierownik może odmówić urlopu na żądanie?
– Czy kierownik musi zgodzić się na przesunięcie urlopu wypoczynkowego, którego termin został już uzgodniony z pracownikiem?
– Czy kierownik może odwołać urlop pracownika, który już został mu udzielony (podpisany) pomimo, że pracownik jeszcze nie rozpoczął korzystania z tego urlopu?
– Kto pełni nadzór nad czasem pracy pracownika?
– Czy można zapłacić pracownikowi za pracę w sobotę, gdy nie chce on dnia wolnego od pracy?
– Czy można zgodzić się na zamienianie się zmianami przez pracowników lub nieewidencjonowanie innych godzin pracy?
– Wyjścia prywatne pracowników – na co kierownik musi się zgodzić a na co nie?
– Czy pracodawca musi dać możliwość odrobienia wyjścia prywatnego pracownikowi – czy może każde wyjście odliczać z wynagrodzenia pracownika?

Siła wyższa, urlop opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, krwiodawstwo:

– Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
– Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
– Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
– Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można odmówić pracownikowi, gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
– Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inną osobą, by otrzymać urlop opiekuńczy?
– Jakich danych nie wolo żądać od pracownika wnioskującego  o wolne z powodu siły wyższej?
– Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?
– Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza iść oddać krew?
– Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego na krwiodawstwo?

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

– Czy warto pracownikowi „iść na rękę” rozwiązując umowę za porozumieniem stron, gdy jest podstawa do dyscyplinarki?

– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę osobiście lub w trybie elektronicznym.

– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.

– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać, by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.

– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy – ważny regulamin.

– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

 

  1. Mobbing – czy zwykłe wydawanie poleceń

– Polecenie wykonania dodatkowych czynności, pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownik może odmówić?

– Polecenie wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę – czy to mobbing?

– Czy pracodawca ma prawo krytykować, nadzorować, kontrolować pracę pracownika – czy to mobbing?

– Czy przełożony może dawać pracownikowi wiążące wytyczne w zakresie sposobu wykonywania przez niego pracy?

– Czy można pracownika poinformować, że jeżeli nadal będzie wykonywał pracę niezgodnie z wytycznymi, to zostanie zwolniony z pracy?

– Dlaczego pracownicy nie rozumieją, że zatrudnienie na umowę o pracę to podporządkowanie pracodawcy i muszą stosować się do jego poleceń – jak to zmienić?

– Jak wykazać, że pracodawca przeciwdziałał mobbingowi – szkolenia pracowników, procedura antymobbingowa itp.?

– Jakich zachowań nie można stosować w zakładzie pracy, by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu mobbingu?

– Na jakie zachowania kierowników musi reagować pracodawca i w jaki sposób?

– Czy to pracownicy mogą mobbingować Kierownika lub Dyrektora w zakładzie pracy?

– Konflikt pracowników częstą przyczyną mobbingu – co ma zrobić pracodawca?

– Kara porządkowa, zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika stosującego zachowania mobbingowe – kiedy jest podstawa?

– Anonimowa ankieta mobbingowa przeprowadzana okresowo wśród pracowników – czy to dobry sposób przeciwdziałania mobbingowi?

– Jakie zapisy powinna zawierać procedura mobbingowa, by była skutecznym sposobem przeciwdziałania mobbingowi?

– Kiedy pracownik może pozwać pracodawcę o mobbing i jakie są tego konsekwencje?

– Czy pracodawca może pozwać mobbera o zwrot odszkodowania po przegranej sprawie mobbingowej przed sądem.

– Obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu mobbingu dla wszystkich pracowników jako element przeciwdziałania mobbingowi.

 

Dyskryminacja czy prawidłowe nierówne traktowanie

 

– Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy dyskryminację?

– Jakie cechy dyskryminacyjne musi wykazać pracownik?

– Czy pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników?

– Czy pracodawca może udzielić urlopu, wyjścia prywatnego  jednemu pracownikowi, a drugiemu nie – czy to przejaw dyskryminacji?

– Nierówne traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja – czy to to samo?

– Czego pracodawcy robić nie wolno, by nie narazić się na odpowiedzialność za dyskryminację?

– Czy pracownicy na tych samych stanowiskach muszą tyle samo zarabiać?

– Jakie są podstawy różnicowania wynagrodzenia, nagród, premii dla pracowników bez dyskryminacji?

– Jakie stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy, by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania?