Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Współpraca ze związkami zawodowymi w praktyce

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Związki zawodowe w zakładzie – rodzaj organizacji i związane z nimi obowiązki pracodawcy (na czym polega współpraca ze związkami ?  

 • W jakich sprawach pracodawca może działać samodzielnie , a w jakich musi uwzględnić konieczność współpracy ze związkami ?
 • Czym jest oraz czy i kiedy reprezentatywność związku ma znaczenie ?

 

 Obowiązki związku wobec pracodawcy (informowanie pracodawcy o ilości członków, o osobach upoważnionych do reprezentacji; sądowa kontrola liczebności   organizacji) oraz przysługujące uprawnienia (zwolnienie z obowiązków na czas wykonywania zadań związkowych, prawo do pomieszczenia i jego wyposażenia,   inne)

 

  Jakie uprawnienia i obowiązki mają członkowie związków zawodowych w relacjach z pracodawcę (szeregowy członek związku, członek zarządu organizacji,     osoba wskazana przez zarząd do kontaktu z pracodawcą – w odniesieniu zarówno do zakładowej jak i międzyzakładowej organizacji; jakie uprawnienia na         terenie zakładu przysługują członkom związku którzy nie pozostają w zatrudnieniu ?

 

      Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych 

 • konsultacje: wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy, wyrażenie opinii przy rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy i bez winy pracownika, konsultowanie sprzeciwu od kary porządkowej
 • uzgodnienia: wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w okresie ciąży lub pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego, wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku prawnego z działaczem związkowym i zmianę jego warunków zatrudnienia
 • tryb: terminy, formalności, sposób prawidłowego podejmowania działań i ich dokumentowanie

 

    Uprawnienia związków zawodowych w zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy – czy pracodawca jest zobowiązany konsultować lub uzgadniać                              obowiązujące regulaminy z nowopowstałą organizacją związkową ?Jakie akty wewnątrzzakładowe pracodawca jest zobowiązany konsultować lub uzgadniać
    ze związkami zawodowymi ?

 • regulamin pracy – konsultacje czy uzgodnienia ? Terminy – ile czasu mają związki na wyrażenie swojego zdania i jakie są skutki naruszenia tych terminów ?Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy kiedy w zakładzie działa więcej niż 1 organizacja ? Czy pracodawca może sam wprowadzać regulamin lub zmiany do niego jeśli w zakładzie działają związki zawodowe ? Jakie kwestie muszą bezwzględnie uzyskać akceptację związków ?
 • regulamin wynagradzania – tryb uzgodnień
 • regulamin ZFŚS oraz wydatkowania środków – rola związków zawodowych w gospodarowaniu Funduszem
 • zarządzenia pracodawcy – czy wymagane są dla nich opinie związków ?Jakich informacji od pracodawcy ma prawo żądać związek zawodowy i jak pracodawca ma ten obowiązek realizować ?

 

      Uprawnienia związków zawodowych w zakresie bhp w zakładzie pracy – jakie związki mają prawa w tym obszarze ? Czy pracodawca uzgadniając określone w          przepisach zagadnienia ze związkami realizuje obowiązek konsultacji ich z pracownikami ?

 

 • Komisja bhp – rola związków zawodowychUprawnienia związków zawodowych w przypadku kontroli organów powołanych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy – czy związki mogą uczestniczyć w kontroli ?

         Czy mają prawo do uczestniczenia w podsumowaniu kontroli i omówieniu protokołu ?

         Czy związki mają prawo wglądu do protokołu i zaleceń pokontrolnych ?

         Społeczna Inspekcja Pracy – kiedy w zakładzie powstaje SIP ? jakie są uprawnienia i obowiązki SIP ? księga zaleceń i uwag

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Urszula Langer:  Prawnik,  od kilkunastu lat  pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w zakresie prawa pracy w szczególności w podmiotach medycznych. Audytor placówek medycznych w zakresie prawa pracy i czasu pracy. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Szanowany  wieloletni wykładowca na wyższej uczelni oraz w jednostkach szkoleniowych na terenie całej Polski.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 23.04.2024 -
  godz: 09:00 - 14:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
URSZULA LANGER -na ZYWO!!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA