Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Prawo pracy dla praktyków w I półroczu w 2024 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

 

 1. Siła wyższa, urlop opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, krwiodawstwo – spore problemy pracodawców.

– Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
– Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
– Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
– Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można odmówić pracownikowi gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
– Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inna osoba by otrzymać urlop opiekuńczy?
– Jakich danych nie wolo żądać od pracownika wnioskującego  o wolne z powodu siły wyższej?
– Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?

– Ile godzin opieki 188 Kp przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?
– Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza iść oddać krew?
– Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego na krwiodawstwo?

 

 1. Praca zdalna – nowie i stare problemy.

 

– 4 formy pracy zdalnej w Kodeksie pracy – czy trzeba stosować wszystkie?

– Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?

– Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

– Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak prawidłowo odmówić?

– Jakie koszty pracy zdalnej musi pokrywać pracodawca?

Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej, czy pracodawca może narzucić takie miejsce?

Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?

Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?

Czy okazjonalna praca zdalna będzie wymagała regulaminu?

Jak złożyć wniosek o wyjście prywatne przy pracy zdalnej?

Czy pracownik zdalny ma podpisywać listę obecności?

Jaka forma komunikacji z pracownikiem zdalnym będzie wystarczająca?
Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?

Kto odpowiada za wypadek przy pracy zdalnej pracownika?

Praca zdalna przy jednoczesnym zatrudnieniu u 2 pracodawców – jak to pogodzić, ile dni okazjonalnej w roku?

 

 1. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe:

– Kiedy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku zaległy i bieżący?
– Czy kierownik może zgodzić się na brak 14 dniowego wypoczynku związanego z urlopem wypoczynkowym w roku?
– Kiedy kierownik może odmówić urlopu na żądanie?
– Czy kierownik musi zgodzić się na przesunięcie urlopu wypoczynkowego, którego termin został już uzgodniony z pracownikiem?
– Czy kierownik może odwołać urlop pracownika, który już został mu udzielony (podpisany) pomimo, że pracownik jeszcze nie rozpoczął korzystania z tego urlopu?

– Czy urlopy mogą być planowane w grafiku czasu pracy.

– Kiedy pracownik będzie miął więcej niż 26 dni urlopu w roku kalendarzowym?

– Kogo ukarze PIP za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych?

– Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego?

– Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.

– Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)?

– Czy należy uzupełnić urlop wstecz, gdy pracownik po kilku latach przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności?

– Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – czy jest konieczne nawet gdy nie ma ani jednego dnia przerwy między umowami?

– Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić?

– Ile dni się należy na urodzenie martwego dziecka?

– Czy przysługuje wolne na okoliczność śmierci byłej teściowej?

– Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu okolicznościowego?

– Jednocześnie 2 pracodawców – jak korzystać z opieki 188 KP?

 

 1. Work-life-balance – czy pracodawca nie ma tu nic do powiedzenia?  

 

– 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego – kiedy można skorzystać i czy można na tym urlopie pracować?

– Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak można odmówić?

– Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy związane z rodzicielstwem.

– Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę warunków zatrudnienia – jak sobie z tym poradzić?

– Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.

– Dodatkowa ochrona pracownika przed urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim.

 1. Stosunek pracy – od kandydata, przez pracownika do byłego pracownika.

– Jak formułować treść ogłoszeń o pracę aby nie narazić się na zarzut zbierania zbyt dużej ilości danych osobowych?

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp.,

– Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.

– Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!

– Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy.

– Czy można zabierać CV gdy nie ma naboru, a składający je wyraził zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych rekrutacjach?

– Czy można zabierać świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy w skierowanie na profilaktyczne badania lekarski wskazywać adres zamieszkania kandydata – stanowisko MRPiPS.

– Czy w aktach osobowych pracownika przechowywać klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty RODO – czy powinny się one znajdować w dokumentacji prowadzonej przez IOD?

 1. Umowa o pracę w 2024 r. – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi?

– Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?

– Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?

– Brak w przepisach prawa wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?

– Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

 1. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2024 r.

– Zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań profilaktycznych już nieaktualne – kogo wysłać na badania w pierwszej kolejności?

– Nowa tabela czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na podstawie, której wypełniane jest skierowanie na badania – nie zapomnij o ważnych czynnikach.

– Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań lekarskich?

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

 1. Dokumentacja pracownicza w 2024 r.

– Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?

– Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?

– W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– Czy jest konieczność zakładania części E w starych aktach osobowych?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

 1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – uwaga na zapisy w treści porozumienia!

– Czy można ustnie rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – czy należy wskazywać siedzibę , do którego może się odwołać pracownik?

– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.

– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.

– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.

– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

– Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi zgodnie z RODO

 1. Nowe świadectwo pracy w 2024 r.

– Tryb uzupełniania i prostowania świadectwa pracy.

– Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 23.01.2024 -
  godz: 10:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA