Szkolenia otwarte, Kontrola Zarządcza/ Inwenteryzacja, Online

Kontrola zarządcza - cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych i protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Definicja kontroli zarządczej.
 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem.
 3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów.
 4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium
  oszczędności
  efektywności
  skuteczności
 5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej.
 6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia.
 7. Omówienie standardów kontroli zarządczej.
 8. Elementy kontroli zarządczej.
 9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej.
 10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,.
 11. Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?
 12. Określenie obszarów odpowiedzialności.
 13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej.
 14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych.
 15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań.
 16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja.
 18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej.
 19. Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja.
 20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.
 21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej.
 22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
 • organizacja jednostki – statut – regulamin jednostki – schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
 • kontrola i obieg dokumentów,
 • zasady (polityki) rachunkowości,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • kasa i pogotowie kasowe,
 • gospodarka majątkiem ruchomym,
 • inwentaryzacja,
 • ZFŚS,
 • KŚT

23.Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej.

 1. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
 2. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ.
 4. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 5. Wzór sprawozdania rocznego z przebiegu Kontroli Zarządczej.
 6. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową   i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte  i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Klasyfikacja środków trwałych,  Rachunkowość budżetowa dla początkujących i zaawansowanych, Kontrola zarządcza, Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne. Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich
i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni,     


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 15.05.2024 -
  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
STANISŁAWA ELŻBIETA MAJCHRZAK-na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA