Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Kadra zarządzająca w prawie pracy – uprawnienia i odpowiedzialność – na co może sobie pozwolić pracownik, a na co jego przełożony?

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

Zagadnienia wstępne

-Kto zalicza się do kadry zarządzającej w zakładzie pracy?
– Czy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zaliczani są do kadry kierowniczej.
– Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik, aby zgodnie z przepisami prawa pracy był uznany za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
– Czy kierownik ma nienormowany czas pracy? – czy coś takiego w ogóle istnieje w prawie pracy?
– Czy osoby zarządzające i kierownicy muszą potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
– Czy osoby zarządzające mogą przenieść odpowiedzialność z zakresu prawa pracy na kierowników?

Odpowiedzialność osób zarządzających

– Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych, które może popełnić osoba zarządzająca i kierownik.

– Kiedy wykroczenie kierownika staje się przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności.

– Świadomość kierowników z zakresu bhp, a odpowiedzialność za wykroczenia.

– Kto odpowiada za badania lekarskie i szkolenia bhp pracowników w zakładzie?

– Kto odpowiada za stosowanie przez pracownika odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej?

– Jak prawidłowo szkolić podległych pracowników z zakresu bhp – odpowiedzialność za instruktaż stanowiskowy.
– Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy na kadrę zarządzającą.
– Kiedy inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze?
– Czym jest nakaz, a czym wystąpienie inspektora pracy?
– Kiedy pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników?
– Czy odpowiedzialność z zakresu bhp można przypisać pracownikowi służby bhp?
– Czego może wymagać od służby bhp pracodawca, a czego kierownik?

 

Odpowiedzialność pracownika:

 

– Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna – kiedy warto ją stosować?

– Jak stosowanie kar porządkowych przyczynia się do ochrony kierownika?

– Czy pracodawca odpowiada za prywatne mienie pracownika na terenie zakładu pracy?

 Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

– Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego),

Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
 Dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie),
– Możliwość kontroli trzeźwości pracownika – czy warto ją stosować?

– Monitoring pracownika – kamery, monitoring poczty służbowej, monitoring komputerów, monitoring GPS – czy warto stosować wobec pracownika – za i przeciw.

Urlopy wypoczynkowe i czas pracy:

– Kiedy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku zaległy i bieżący?
– Czy kierownik może zgodzić się na brak 14 dniowego wypoczynku związanego z urlopem wypoczynkowym w roku?
– Kiedy kierownik może odmówić urlopu na żądanie?
– Czy kierownik musi zgodzić się na przesunięcie urlopu wypoczynkowego, którego termin został już uzgodniony z pracownikiem?
– Czy kierownik może odwołać urlop pracownika, który już został mu udzielony (podpisany) pomimo, że pracownik jeszcze nie rozpoczął korzystania z tego urlopu?
– Kto pełni nadzór nad czasem pracy pracownika?
– Czy można zapłacić pracownikowi za pracę w sobotę, gdy nie chce on dnia wolnego od pracy?
– Czy można zgodzić się na zamienianie się zmianami przez pracowników lub nieewidencjonowanie innych godzin pracy?
– Wyjścia prywatne pracowników – na co kierownik musi się zgodzić a na co nie?
– Czy pracodawca musi dać możliwość odrobienia wyjścia prywatnego pracownikowi – czy może każde wyjście odliczać z wynagrodzenia pracownika?

Siła wyższa, urlop opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, krwiodawstwo:

– Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
– Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
– Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
– Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można odmówić pracownikowi gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
– Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inna osoba by otrzymać urlop opiekuńczy?
– Jakich danych nie wolo żądać od pracownika wnioskującego  o wolne z powodu siły wyższej?
– Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?
– Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza iść oddać krew?
– Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego na krwiodawstwo?

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

– Czy warto pracownikowi „iść na rękę” rozwiązując umowę za porozumieniem stron, gdy jest podstawa do dyscyplinarki?

– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę osobiście lub w trybie elektronicznym.

– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.

– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.

– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy – ważny regulamin.

– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 18.12.2023 -
    godz: 10:30 - 13:00
    Termin potwierdzony
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
350 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA