Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, ZFŚS, Online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce i dokumentacji

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 

Obowiązek, cel tworzenia przeznaczenia ZFŚS

– Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS, a dla kogo jest to

– Swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych –zatrudniający poniżej 50 pracowników.

– Kto i na jakich warunkach może odstąpić od tworzenia ZFŚS

– Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

– Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi wynikające z Kodeksu pracy – co oznacza?

Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy – kto może i na jakich zasadach?

– Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.

 

ZFŚS w kontekście przepisów RODO – dokumentacja

 

– Komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych.

– Dokumentacja ZFŚS a RODO – dane pracownika, dane i PIT małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych itp. – nie żądaj za dużo danych od pracownika.

– Sytuacja życiowa osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO

– Konieczność spełniania obowiązku informacyjnego

– Kto może mieć wgląd do dokumentacji socjalnej pracowników?

– Legalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

– Czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

– Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

– Stanowisko UODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione

– Czy można wypłacić świadczenie bez potwierdzenia przez pracownika sytuacji życiowej?

– Program 500+ a badanie sytuacji życiowej

– Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w RODO po zmianach w kodeksie pracy

– Konieczność dokonywania corocznych przeglądów danych osobowych – jak to realizować?

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

– Osoby uprawnione na mocy ustawy, a na podstawie regulaminu ZFŚS

– Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich

– Katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)

– Czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami

– ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.

– Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.

– Naliczenie i przekazanie I i II raty odpisów – najczęstsze wykroczenia

– Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

Regulamin ZFŚS

Jakie zapisy są obowiązkowe w regulaminie ZFŚS?
– Kogo nie można wyłączyć z prawa korzystania, a kogo można dodać?
– Jak zapisać w regulaminie ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników?
– Czy komisja socjalna jest obowiązkowa?
– Kiedy zbierać informacje o sytuacji pracownika uprawniającej do świadczeń – jak to sformułować w regulaminie?
– Czy można zapisać, że jak pracownik nie ujawni dochodów to otrzyma najniższe dofinansowanie?
– Czy można pracownika pozbawić świadczeń na pewien okres gdy złożył nieprawdziwe oświadczenie o dochodach?
– Jak zapisać procedurę weryfikacji wniosków – kto tego ma dokonywać ze względu na RODO?
– Czy można uzależnić „wczasy pod gruszą” od wykorzystania 14 dni urlopu? – jakie inne zapisy w tym zakresie można wprowadzić?
– Jakie dokumenty zbierać aby, a jakie tylko do wglądu aby nie narazić się na naruszenie RDOD?
– Coroczny przegląd danych osobowych ZSŚS jak to zapisać w regulaminie?
– Prawidłowe wzory wniosków o przyznanie pomocy socjalne?
– Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi, radą pracowników – jakie obowiązują zasady?

Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Nowe limity zwolnień podatkowych z wypłat z ZFŚS

Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.

– Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.

– Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

– Zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów

– Ulgi z tytułu zapomóg.

Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego

– Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

– Paczki dla dzieci.

– Karnety do klubu fitness.

– Organizacja wycieczek i imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu.

– Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.

– Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.

– Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

– Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

– Wyjście do kina, teatru, opery

Egzekucja ze świadczeń socjalnych

– Czy potrącać świadczenia socjalne na rzecz komornika i na jakich zasadach?

– Pełne czy ograniczone potrącenia.

– Współpraca z organem egzekucyjnym

Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

– Odpowiedzialność związana z wykonywaniem ustawy o ZFŚS?

– Kogo ukarze Inspektor Pracy za naruszenie ustawy o ZFŚS?

– Czy można wskazać osoby odpowiedzialne w regulaminie ZFŚS?

– Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 11.10.2023
    godz: 10:00 - 14:00
MIEJSCE
online 10.00-14.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA