Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Urlopy pracownicze od A do Z - unikaj często popełnianych błędów.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zagadnienia w zakresie różnego rodzaju urlopów pracowniczych. Przedstawione zostaną prawidłowe sposoby obliczania wymiaru urlopowego w różnych okolicznościach zatrudnienia,  jak również zasady prawidłowego wnioskowania i udzielania urlopów.

 

Urlopy wypoczynkowe

 • Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego – co oznacza pojęcie pierwsza praca w roku?
 • Prawo do kolejnego urlopu i jego wymiar – jak obliczać?
 • Staż pracy, wykształcenie a urlop wypoczynkowy – jak poradzić sobie przy zbiegu?
 • Urlop proporcjonalny, zwiększenie wymiaru – czy to dzieje się automatycznie?
 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego – ćwiczenia
 • Urlopy zaległe – prawa i obowiązki pracodawcy
 • Urlop na żądanie – kiedy można odmówić?, kiedy należy zgłosić?
 • Plan urlopu – czy warto?
 • Odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu urlopu – jakie koszty poniesie pracodawca?
 • Orzecznictwo SN, stanowiska PIP w zakresie urlopów
 • Wynagrodzenie urlopowe – zasady obliczania
 • Ekwiwalent za urlop – zasady obliczania
 • Wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent – ćwiczenia praktyczne, najczęstsze błędy
 • Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy – problemy interpretacyjne?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego gdy pracownik nie ma ważnych badań profilaktycznych?
 • Czy urlopy mogą być planowane w grafiku czasu pracy.
 • Kiedy pracownik będzie miął więcej niż 26 dni urlopu w roku kalendarzowym?
 • Wykroczenia związane z naruszeniem prawa pracownika do urlopu
 • Kogo ukarze PIP za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych?

 

Urlopy wypoczynkowe niepełnosprawnych

 • Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.
 • Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)
 • Czy przy pierwszym urlopie nigdy nie ma proporcji?
 • Czy należy uzupełnić urlop wstecz, gdy pracownik po kilku latach przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności?

 

Urlopy okolicznościowe – zwolnienia od pracy

 • Wymiar i zasady udzielania urlopów okolicznościowych
 • Termin wykorzystania, dzielenie na części
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Odpoczynek po podróży służbowej 8 czy 11 godzin
 • Urodzenie bliźniaków – jeden czy dwa urlopy okolicznościowe
 • Czy udzielić urlopu okolicznościowego po 2 miesiącach od zdarzenia uzasadniającego urlop
 • Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia
 • Czy po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią byłej teściowej
 • Najpierw ślub cywilny a potem kościelny – ile przysługuje urlopu okolicznościowego

 

Urlopy bezpłatne

 • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
 • Urlop bezpłatny a staż pracy

 

Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Zrównanie osób prowadzących działalność gospodarczą z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 • Rezygnacja z zasady ciągłości urlopowej.
 • Zasady rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego i rozpoczęcie opieki nad dzieckiem przez ojca, przerywającego na ten czas prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez matkę prowadząca działalność gospodarczą z części zasiłku macierzyńskiego.
 • Prawo rezygnacji przez matkę dziecka, posiadającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z części urlopu macierzyńskiego, gdy opiekę przejmuje ojciec dziecka lub najniższa rodzina.
 • Zasady korzystania z urlopów rodzicielskich w przypadku zgonu matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka w trakcie urlopu macierzyńskiego.
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego ojca w przypadku, gdy bezrobotna matka podjęła zatrudnienia na co najmniej ½ etatu.

 

Urlop rodzicielski

 • Termin wykorzystania urlopu rodzicielskiego.
 • Prawo do urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców – zasady?
 • Czy ojciec na 9 tygodniowym urlopie rodzicielskim może się zatrudnić na pełen etat u innego pracodawcy?
 • Zwiększenie liczby części w jakich można skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
 • Na jakich zasadach pracownik może zrobić przerwę w urlopie rodzicielskim – wątpliwości interpretacyjne.
 • Wpływ dzielenia urlopu rodzicielskiego na liczbę części z jakiej może skorzystać pracownik z urlopu wychowawczego – czy to jeszcze obowiązuje?
 • Czy urlop rodzicielski może być udzielany na dni?
 • Możliwość wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.
 • Wydłużenie terminów na złożenie wniosku o urlop rodzicielski lub wcześniejszy powrót z niego.
 • Nowe rozporządzenie w zakresie wzoru wniosków i dokumentów jakie musi przedłożyć pracownik ubiegający się o skorzystanie z uprawnień rodzicielskich.
 • Zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonanie pracy w zakładzie.
 • Sposób liczenia wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego go z pracą.
 • Czy spóźniony wniosek o urlop rodzicielski i ojcowski pozbawia pracownika tych uprawnień.
 • Czy przy urodzeniu bliźniąt przysługuje jeden czy dwa urlopu ojcowskie?
 • Czy na macierzyńskim lub na ojcowskim można podjąć zatrudnienie na umowę o prace u innego pracodawcy.
 • Urlop ojcowski od pierwszego dnia urodzenia dziecka – czy to możliwe?
 • Długoletnie karmienie dziecka piersią – jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami?
 • Czy można żądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią?
 • Czy można udzielić urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka, którego matka prowadzi działalność gospodarczą i otrzymywała zasiłek macierzyński?

 

Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP

 • Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem – jak ewidencjonować opiekę i pracę w jednym dniu.
 • Czym różni się oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich od pierwszego w roku wniosku o taki urlop, którym pracownik przesądza o sposobie jego wykorzystywania.
 • Jaki wniosek złożyć aby korzystając z opieki nad dzieckiem przez cały dzień została ona rozliczona godzinowo.
 • Czy pracownik będąc zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można skorzystać z 2 dni opieki, w dniach w których zgodnie z grafikiem miał zaplanowane po 12 godzin pracy.
 • Ile dni, a ile godzin opieki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie u dwóch pracodawców po ½ etatu – ile dni opieki 188 Kp.
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kp) po jednym dniu dla obojga rodziców – czy to możliwe?
 • Dwoje dzieci z różnych małżeństw – ile przysługuje opieki.
 • Czy pracodawca może żądać od innego pracodawcy zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich przez małżonka swojego pracownika.

 

Urlopy wychowawcze

 • Prawo i wymiar urlopu wychowawczego.
 • Formalne udzielenie urlopu wychowawczego.
 • Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego – od kiedy ochrona stosunku pracy?
 • Powrót pracownika z urlopu wychowawczego – jakie zasady?

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 27.03.2024
  godz: 09:30 - 12:30
 • 07.05.2024
  godz: 09:30 - 12:30
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA