Szkolenia otwarte, Kontrola Zarządcza/ Inwenteryzacja, Online

Kontrola zarządcza - cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych i protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

Adresaci szkolenia

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.

 

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji.

Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz  obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.

 

 1. Definicja kontroli zarządczej.
 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem.
 3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów.
 4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium
  oszczędności
  efektywności
  skuteczności
 5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej.
 6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia.
 7. Omówienie standardów kontroli zarządczej.
 8. Elementy kontroli zarządczej.
 9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej.
 10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,.
 11. Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?
 12. Określenie obszarów odpowiedzialności.
 13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej.
 14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych.
 15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań.
 16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja.
 18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej.
 19. Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja.
 20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.
 21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej.
 22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
 • organizacja jednostki – statut – regulamin jednostki – schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
 • kontrola i obieg dokumentów,
 • zasady (polityki) rachunkowości,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • kasa i pogotowie kasowe,
 • gospodarka majątkiem ruchomym,
 • inwentaryzacja,
 • ZFŚS,
 • KŚT

23.Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej.

 1. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
 2. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ.
 4. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 5. Wzór sprawozdania rocznego z przebiegu Kontroli Zarządczej.
 6. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Stanisława Elżbieta Majchrzak Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową   i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte  i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Klasyfikacja środków trwałych,  Rachunkowość budżetowa dla początkujących i zaawansowanych, Kontrola zarządcza, Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne. Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 19.08.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 04.10.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
STANISŁAWA ELŻBIETA MAJCHRZAK-na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA