Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte

Kadra zarządzająca w prawie pracy – uprawnienia i odpowiedzialność oraz czas pracy 2023 r.

PROGRAM

1.Praca zdalna – nowe przepisy w Kodeksie pracy 2023

 – Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?

– Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp?

– Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?

– Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalna tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?

– Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– Okazjonalna praca zdalna – a może wystarczy te 24 dni w roku?

– WZÓR – wniosku o pracę zdalną w tym o okazjonalna pracę zdalną 2023 !

– WZÓR – oświadczeń pracownika w związku z praca zdalną  2023 !


2.Zagadnienia wstępne

-Kto zalicza się do kadry zarządzającej w zakładzie pracy?
– Czy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zaliczani są do kadry kierowniczej.
– Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik, aby zgodnie z przepisami prawa pracy był uznany za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
– Czy kierownik ma nienormowany czas pracy? – czy coś takiego w ogóle istnieje w prawie pracy?
– Czy osoby zarządzające i kierownicy muszą potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
– Czy osoby zarządzające mogą przenieść odpowiedzialność z zakresu prawa pracy na kierowników?

3.Odpowiedzialność osób zarządzających

– Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych, które może popełnić osoba zarządzająca i kierownik.

– Kiedy wykroczenie kierownika staje się przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności.

– Świadomość kierowników z zakresu bhp, a odpowiedzialność za wykroczenia.

– Kto odpowiada za badania lekarskie i szkolenia bhp pracowników w zakładzie?

– Kto odpowiada za stosowanie przez pracownika odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej?

– Jak prawidłowo szkolić podległych pracowników z zakresu bhp – odpowiedzialność za instruktaż stanowiskowy.
– Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy na kadrę zarządzającą.
– Kiery inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze?
– Czym jest nakaz, a czym wystąpienie inspektora pracy?
– Kiedy pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników?
– Czy odpowiedzialność z zakresu bhp można przypisać pracownikowi służby bhp?
– Czego może wymagać od służby bhp pracodawca, a czego kierownik?

4. Odpowiedzialność pracownika:

– Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna – kiedy warto ją stosować?

5. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

– Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego),

Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
Dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie)

6.Dokumentacja z czasu pracy w 2023 r.

– Lista obecności, ewidencja casu pracy  – jak zaznaczać pracę zdalną?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

– Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?

– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowiskom MRPiPS i PIP.

– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.

– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

– Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy – wzór !

– W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?

– Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?

– W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)? – czy można wnioskować na jednej kartce wielokrotnie?

– Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?

– WZÓR – wniosek o wyjście prywatne 2023 !

– Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?

– Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?

– WZÓR – o odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę 2023 !

– Kto powinien sporządzać i kto odpowiada za ewidencję czasu pracy.

– WZÓR – ewidencji czasu pracy po zmianach 2023 !


7.Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

– Kto w zakładzie powinien wypełniać ewidencję czasu pracy pracowników?
– Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
– Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić aktualne wymogi?
– Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal są zgodne z przepisami – czy muszą być miesięczne?
– Analiza wzorów ewidencji czasu pracy stosowanych przez uczestników szkolenia.
– Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
– Jak prawidłowo ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
– Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
– Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
– Konieczność ewidencjonowania w ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.
– Zamieszczanie w karcie ewidencji szczegółowych danych na temat dyżurów pracowniczych.
– Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
– Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
– Kiedy ewidencja może być przechowywana w formie elektronicznej.
– Czy przechowywanie ewidencji w plikach w komputerze oznacza, że jest ona elektroniczna?

8.Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik ?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?
– Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy?
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
– Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
– Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

9.Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych daje dużo możliwości

– Jak gospodarować czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
– Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
– Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
– Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
– Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
– Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

10.Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć ?

– Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
– Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
– Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
-Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
– Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
– Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

11.Wyjścia osobiste pracowników – tu trzeba uważać!

– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
– Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
– Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
– Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
– Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?

12.Podróże służbowe – częste naruszenia czasu pracy

– Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
– Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
– Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
– Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.
– Czy cały czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika?

13.Zła regulacja czasu pracy w regulaminie pracy powodem najczęstszych wykroczeń

– Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
– Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?
– Czy regulamin ma określać kto odpowiada za czas pracy w zakładzie?

 

Ponadto w naszej ofercie:

 • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
 • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.LOKALIZACJA NA MAPIE:

Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 13.10.2023
  godz: 09:30 - 14:30
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
Szczawnica
Hotel Nawigator
Ul. Zdrojowa 28
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR
CENA
520 zł netto

CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE