Szkolenia otwarte, Prawo pracy, ZFŚS, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Ochrona danych osobowych w działach Kadrowo-Księgowych oraz zmiany w prawie pracy 2018/2019 – jakie reguły przetwarzania danych osobowych należy wdrożyć w świetle obecnych i nadchodzących zmian w tym zakresie (RODO).

 

  1. Nadchodzące zmiany w prawie pracy – propozycje na 2019 r.

– Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

– Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.

– Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.

– Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.

– Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.

– Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.

– Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

– Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

– Ochrona sygnalistów w miejscu pracy.

– Badania profilaktyczne pracowników administracyjno biurowych u lekarzy rodzinnych.

– Podział akt osobowych na części A,B,C,D.

– Konieczność umieszczania w części C akt dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

– Uszczegółowienie informacji jakie mają się znajdować w ewidencji czasu pracy.

– Konieczność umieszczania grafików czasu pracy w aktach pracowniczych.

– Jak prawidłowo dokonywać zmian w grafikach czasu pracy by nie narazić się na wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?
– Umieszczanie w aktach osobowych wniosków o wyjścia prywatne – co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?

– Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy złożyć i do której części akt umieścić”?

– Wnioski urlopowe, wnioski o opiekę nad zdrowym dzieckiem w części B akt osobowych.

– Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów?

 

  1. Uchwalone zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

 

– Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

– Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

– Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?

– Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

– Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  – wzór dokumentu.

– Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

– Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

– Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

– Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

– Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  – w jakim terminie i czy za opłatą?

 

  1. Monitoring w zakładzie pracy – konieczność dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

 

– Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?

– Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane?

– Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu ? – przykładowe zapisy regulaminu,

– Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie?

– Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu – czy nowy dokument do akt osobowych?

– Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane ? – uwaga na błędne interpretacje!

– Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.?

– Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – jakie obowiązki ma pracodawca?

 

  1. Poszukiwanie pracowników do pracy a RODO

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy.

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie.

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy,

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp.

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi.

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika.

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

 

  1. Ochrona danych osobowych w działach kadrowo-księgowych

– Jak powinno być zabezpieczone pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja pracownicza.

-Kto ma dostęp do dokumentów związanych z pracownikiem.

– Czy Księgowa lub Kierownik mają wgląd do akt osobowych pracowników.

– Gdzie powinny się znajdować akta osobowe Kierowników i dyrektorów jednostek samorządu terytorialnego podległych pod Urzędy.

– Na jakiej zasadzie legalnie można przechowywać dokumentację dyrektorów podległych jednostek w Urzędzie.

– Na jakiej zasadzie można przekazać prowadzenia akt osobowych lub dokumentacji płacowej do jednostek zewnętrznych np. biur rachunkowych.

– Jakie informacje można udzielić przez telefon gdy dzwoni bank, w którym pracownik stara się o kredyt.

– Co odpowiedzieć gdy osoba z poza zakładu pyta, czy jest  u nas zatrudniona osoba o określonym imieniu i nazwisku.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą

– Jakie dane osobowe można odebrać od zatrudnionego pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia dowodu osobistego pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia prawa jazdy pracownika, który wykorzystuje samochód prywatny w celach służbowych.

– Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać orzeczenie o niepełnosprawności.

– Czy w aktach osobowych przechowywać akty urodzenia, zgonu, ślubu związane z ubieganiem się przez pracownika o urlop okolicznościowy.

– Czy zajęcia komornicze przechowywać w aktach osobowych.

– Czy skierowania na badania profilaktyczne przechowywać w aktach osobowych.

– Czy PESEL każdorazowo wpisywać do skierowania na badania lekarskie.

– Kiedy można odebrać od pracownika informację o miejscu urodzenia.

– Kiedy w aktach osobowych można przechowywać zaświadczenie o niekaralności.

– Czy pracodawca może żądać od pracownika podania adresu email lub telefonu prywatnego.

– Czy w umowie na zastępstwo można wskazać mię i nazwisko osoby zastępowanej.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z czasem pracy pracowników

– Jakie dane może zawierać lista obecności pracowników – UW, Ch, Op – czy te symbole są dozwolone.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać przybycie i obecność w pracy poprzez odcisk palca lub skan siatkówki oka.

– Czy lista obecności może być uzupełniana po zakończonym miesiącu przez działy kadr.

– Czy w grafikach czasu pracy można planować urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności pracowników.

– Jakie upoważnienie powinien posiadać Kierownik planujący czas pracy podległych pracowników.

– Czy wniosek o wyjście prywatne ma być uzasadniony.

– Czy liczbę wykorzystanych godzin nadliczbowych można podawać w świadectwie pracy.

 

  1. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

– Jak powinny być zabezpieczone pomieszczenia osób, które przetwarzają dane osobowe.

– Kiedy monitoring w zakładzie jest dozwolony i na jakich zasadach.

– Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową, prywatną pracownika.

– Czy pracodawca może śledzić aktywność pracownia w Internecie.

– Czy pracodawca może dokonywać kontroli trzeźwości pracowników, kontroli osobistej.

– Jak mają być zorganizowane pomieszczenia, do których przychodzą osoby z zewnątrz.

– Czy pomieszczenia Kadr, Księgowości mogą być zorganizowane w Open Space.

– Czy pracownicy mogą nosić identyfikatory i co może na nich być.

– Czy pracodawca może publikować zdjęcie pracownika w Internecie.

– Jakich informacji może udzielić pracodawca organizacji związkowej w zakresie wynagrodzeń pracowników.

– Czy pracodawca może w obecności innych pracowników wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy lub karę porządkową.

– Czy umieszczenie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest dopuszczalne.

– Czy pracodawca musi kontrolować pracowników, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

– Czy pracodawca ma prawo żądać od organizacji związkowej listy pracowników pozostających pod ochroną związkowa.

– Czy pracodawca ma prawo przetwarzać dane dotyczące nazwiska rodowego matki pracownika.

– Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej w zakładzie.

– Jakie upoważnienie w zakresie ochrony danych osobowych ma otrzymać stażysta.

– Jakie uprawnienia powinna mieć osoba zajmująca się w zakładzie dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi.

– Upoważnienie do przetwarzania danych dla pracowników służby bhp.

– Śledzenie poprzez GPS w samochodach służbowych lub telefon komórkowy pracowników – czy to legalne.

 

  1. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle RODO – 2018 r.

– Jakie skutki dla pracodawców będzie miało wejście w życie RODO.

– Które przepisy RODO bezpośrednio dotyczą ochrony pracowników i uprawnień pracodawców.

– Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w działach Kadr i Księgowości.

– Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych pracowników.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z ZFŚS

– Kiedy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się np. o dofinansowanie wypoczynku podania wysokości zarobków na członka rodziny.

– Kiedy nie wolno żądać od pracownika podania dochodu na członka rodziny.

– Kiedy żądanie przedłożenia PITu od pracownika jest dopuszczalne.

– Czy dostęp do pełnej dokumentacji związanej z ubieganiem się pracownika o dofinansowanie z ZFŚS ma Komisja socjalna.

– Kto ma dostęp do dokumentów zwianych z ubieganiem się o zapomogę przez pracownika.

– Czy można żądać fakturę za wyjazd pracownika do rozliczenia dofinansowania z ZFŚS.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać odbiór np. paczek, bonów z ZFŚS na wspólnej liście.

– Nadchodzące zmiany w przepisach ZFŚS dostosowujące do RODO!

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach  – tel. 721 649 991- wiedzaspecjalistyczna@wp.pl

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Aleksander Kuźniar – prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 12 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.

 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
22.11.2018
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Opole
Hotel Mercure
ul. Krakowska 57
CENA
Promocja
310 zł brutto