Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019- nowe akta osobowe, nowa dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, nowe wzory

 

  1. Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy dla rodziców dzieci obowiązujące od 6 czerwca 2018r.

– Których pracowników – rodziców dzieci dotyczą przepisy o możliwości wnioskowania o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy?

– Kiedy pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – rodzica dziecka?

– O jakie systemy i rozkłady czasu pracy może wnioskować pracownik – rodzic dziecka?

– Do jakiego wieku dziecka pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika?

  1. Monitoring w zakładzie pracy – nowe przepisy Kp od 25 maja 2018 r.

– Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?

– Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane?

– Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu ? – przykładowe zapisy regulaminu,

– Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie?

– Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu – czy nowy dokument do akt osobowych?

– Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane ? – uwaga na błędne interpretacje!

– Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.?

– Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – jakie obowiązki ma pracodawca?

  1. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

– Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

– Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

– Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?

– Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

– Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  – wzór dokumentu.

– Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

– Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

– Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

– Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

– Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  – w jakim terminie i czy za opłatą?

 

  1. Zmiana przepisów dostosowująca Kodeks pracy do RODO 2018 r.

– Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku

– Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.

– Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!

– Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.

– Ograniczenie w Kp przetwarzania  danych biometrycznych pracowników wyłącznie do określonej grupy pracowników.

– Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności.

– Zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.

  1. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych – propozycje zmian od 1 stycznia 2019 r.

– Podział akt osobowych na części A,B,C,D.

– Konieczność umieszczania w części C akt dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

– Uszczegółowienie informacji jakie mają się znajdować w ewidencji czasu pracy.

– Konieczność umieszczania grafików czasu pracy w aktach pracowniczych.

– Jak prawidłowo dokonywać zmian w grafikach czasu pracy by nie narazić się na wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?
– Umieszczanie w aktach osobowych wniosków o wyjścia prywatne – co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?

– Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy złożyć i do której części akt umieścić”?

– Wnioski urlopowe, wnioski o opiekę nad zdrowym dzieckiem w części B akt osobowych.

– Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów?

  1. Świadectwa pracy

– Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia – czy jednak można wydawać świadectwo po każdej umowie bez wniosku pracownika?

– Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach – czy wydać je, mimo że zmieniły się przepisy.

– Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.

– Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Czy w świadectwie zamieszczać informację o wypłaconej pracownikowi odprawie emerytalnej?

– Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.

  1. Optymalizacja dokumentacji pracowniczej – RODO 2018/2019

– Czy uzupełniać w świadectwie pracy imiona rodziców pracownika?

– Czy uzupełniać w zaświadczeniu ze szkoleń okresowych bhp miejsce urodzenia pracownika?

– Czy usuwać z akt osobowych kserokopie świadectw pracy i dyplomów pracownika?

– Czy wpisywać w umowie o pracę adres zamieszkania pracownika?

– Czy wpisywać w skierowaniu na badania lekarskie adres zamieszkania pracownika?

– Kiedy umieszczać na skierowaniu na badania lekarskie PESEL pracownika?

– Jakie dokumenty należy usunąć z akt osobowych pracownika?

– Czy w skierowaniu na badania lekarskie umieszczać informację o niepełnosprawności pracownika?

– Czy w grafikach czasu pracy, listach obecności mogą się znajdować informację o urlopie, chorobie itp. Pracowników?

– Czy można przetwarzać wizerunek pracownika na kserokopii dyplomu?

– Jak prawidłowo sporządzić nowy zwór kwestionariusza osobowego?

– Jakich dokumentów i danych osobowych pozbyć się z akt pracowniczych?

  1. Inne ciekawe zagadnienia

– Czy pracownik niepełnosprawny może korzystać z wyjść prywatnych i odrabiać je z naruszając sztywne normy czasu pracy?

– Jak liczyć 1 rok po upływie, którego niepełnosprawny nabywa dodatkowy urlop?

– Czy niepełnosprawny nabywa dodatkowy urlop wstecz, jeżeli przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności z wieloletnim opóźnieniem?

– Jak długo można karmić dziecko piersią – jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownikami?

– W jakim okresie można wykorzystać urlop okolicznościowy?

– Czy pracodawca może bez wniosku wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?

– Czy pracodawca może na wniosek pracownika przenieść zaległy urlop na okres po 30 września lub nie udzielać pracownikowi 14 dni wypoczynku związanych z podziałem urlopu na części?

– Jak prawidłowo wskazać terminy w umowie o pracę?

– Najczęstsze błędy w skierowaniach na badania lekarskie.

– 3 umowy i 33 miesiące na czas określony – najczęstsze błędy.

– najczęstsze błędy w informacji z art. 29 § 3 Kp.

– Inne proponowane zmiany do przepisów prawa pracy.

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach  – tel. 721 649 991- wiedzaspecjalistyczna@wp.pl

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Inspektor pracy, praktyk z zakresu stosowania prawa pracy, czasu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i ochrony danych w prawie pracy. Audytor. Specjalista w zakresie nadzoru nad stosowaniem prawa pracy, wieloletni wykładowca.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
22.03.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Gdańsk
Hotel Scandic
ul. Podwale Grodzkie 9
CENA
Promocja
320 zł + VAT