Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

ZFŚŚ w 2018 r. dla praktyków - sprawdź, czy dobrze realizujesz przepisy i liczne interpretacje w zakresie prowadzenia Funduszu- ZFŚS a RODO

 

Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 • warunki odstąpienia od tworzenia ZFSS
 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

 

 Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 • dofinansowanie obiektów socjalnych.
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

ZFŚS w kontekście przepisów RODO – na co zwrócić uwagę?

 • Pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 25 maja 2018 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO).
 • Komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych.
 • Dokumentacja ZFŚS – dane pracownika, małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych itp.

 

  Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • osoby na urlopach bezpłatnych , wychowawczych i macierzyńskich
 • katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)
 • czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami
 • ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2018 roku

 • zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych.
 • kiedy istnieje możliwość jego kształtowania,  rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego.

 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).
 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • Definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 • dokumentacja przyznanej pomocy.
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).

 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych.

 • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami

Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS w 2018 r.  wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  z 2017 r. poz.2175).
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 • ulgi z tytułu zapomóg.

 

Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego

 • rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.
 • paczki dla dzieci.
 • karnety do klubu fitness.
 • organizacja wycieczek i imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu.
 • pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów
 • wyjście do kina, teatru, opery

 

Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

 • rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.
 • zmiana aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów , układów zbiorowych pracy).
 • rola związków zawodowych.
 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

  Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 • Pełne czy ograniczone potrącenia.
 • Współpraca z organem egzekucyjnym

 

Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Powyższe szkolenie może być również zorganizowane jako szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. W takim przypadku jest ono połączone z audytem dokumentacji pracowniczej.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Inspektor pracy, praktyk z zakresu stosowania prawa pracy, czasu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i ochrony danych w prawie pracy. Audytor. Specjalista w zakresie nadzoru nad stosowaniem prawa pracy, wieloletni wykładowca.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
26.10.2018
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Radom
Hotel Iskra
Planty 4
CENA
Promocja
299 zł brutto