Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Dokumentacja pracownicza na przełomie 2018/2019r. z uwzględnieniem RODO – sprawdź jak prawidłowo sporządzać i prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy.

 

 1. Nadchodzące zmiany w prawie pracy – propozycje na 2019 r.

– Podział akt osobowych na części A,B,C,D.

– Konieczność umieszczania w części C akt dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

– Uszczegółowienie informacji jakie mają się znajdować w ewidencji czasu pracy.

– Konieczność umieszczania grafików czasu pracy w aktach pracowniczych.

– Jak prawidłowo dokonywać zmian w grafikach czasu pracy by nie narazić się na wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?
– Umieszczanie w aktach osobowych wniosków o wyjścia prywatne – co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?

– Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy złożyć i do której części akt umieścić”?

– Wnioski urlopowe, wnioski o opiekę nad zdrowym dzieckiem w części B akt osobowych.

– Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów? – Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

– Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.

– Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.

– Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.

– Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.

– Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.

– Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

– Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

– Ochrona sygnalistów w miejscu pracy.

– Badania profilaktyczne pracowników administracyjno-biurowych u lekarzy rodzinnych.

 

 1. Uchwalone zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

– Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

– Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

– Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?

– Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

– Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  – wzór dokumentu.

– Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

– Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

– Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

– Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

– Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  – w jakim terminie i czy za opłatą?

 

 1. Monitoring w zakładzie pracy – konieczność szybkiego dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

– Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?

– Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane?

– Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu ? – przykładowe zapisy regulaminu,

– Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie?

– Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu – czy nowy dokument do akt osobowych?

– Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane ? – uwaga na błędne interpretacje!

– Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.?

– Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – jakie obowiązki ma pracodawca?

 

4.Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż a RODO

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp,

– Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.

– Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!

– Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.

 

 1. Umowa o pracę – treść zgodna z RODO

– Przedwstępna umowa o pracę – czy warto zawrzeć i jakie są konsekwencje jej zawarcia?

-Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

-W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę o prace pracownika?

– Jak bardzo umowa musi być zgodna z obowiązującym wzorem umowy o pracę?

– Czy wszystkie elementy wzoru umowy muszą być zawarte w każdej umowie?

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – wszystkie daty są konieczne !!!

– Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

 

 1. Przygotowanie pracowników do pracy

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL kandydata do pracy.

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Jak zawierać umowy z podstawowymi jednostkami medycyny pracy na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników.

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!!!?

– Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?

– Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Karta szkolenie wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

 

 1. Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy

– Kiedy należy doręczyć pracownikowi informację i jak prawidłowo ją sporządzić?

– W jakim terminie i jak zmienić informację po zmianie okresu wypowiedzenia lub wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownik?

– Częste błędy w informacjach spowodowane zbyt szczegółowymi zapisami.

– Jaka treść informacji dla pracownika niepełnosprawnego?

 

 1. Akta osobowe a RODO

– Jak przygotować się do nadchodzących, rewolucyjnych zmian w prowadzeniu akt osobowych?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– Czy akta osobowe mogą już mieć część D?

– Co zrobić ze spisem akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie?

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Czy dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

 

 1. Świadectwo pracy

– Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

– Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach – czy wydać je mimo że zmieniły się przepisy.

– Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?

– Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

 

 1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron .

– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.

– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.

– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.

– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

– Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi zgodnie z RODO

 

 1. Czas pracy

– Lista obecności a RODO.

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?

– Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?

– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP.

– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.

– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

– Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy.

– W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?

– Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę?

– W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)?

– Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?

– Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?

– Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?

 

 1. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe a RODO

– Czy wniosek urlopowy musi być pisemny?

– Jak ewidencjonować urlopy wypoczynkowe pracowników?

– Czy można wykorzystać „połówkę” urlopu?

– Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop? – czy pracodawca może pisemnie zobowiązać pracownika do urlopu.

– Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.

– Plan urlopów czy warto posiadać i jak go sporządzać?

– Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić i co pracownik musi wskazać we wniosku.

– Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu okolicznościowego?

 

 1. Niepełnosprawni

– Jaką treść ma mieć wniosek pracownika niepełnosprawnego do lekarza medycyny pracy o umożliwienie wykonywania pracy nadliczbowej, w porze nocnej itd.

– Na co zwrócić szczególną uwagę w zaświadczeniu lekarza o zgodzie na wykonywanie pracy nadliczbowej, w porze nocnej w równoważnym systemie czasu pracy, w podstawowych normach czasu pracy itd.

– Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne można informować, że pracownik jest niepełnosprawny – RODO?

 

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach – tel. 721 649 991 – wiedzaspecjalistyczna@wp.pl

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Aleksander Kuźniar – prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 12 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
19.12.2018
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Lublin
Hotel PZM, Restauracja Fiesta
ul. B. Prusa 8
CENA
Promocja
310 zł + VAT