Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Kontrola PIP w zakładzie pracy- za co odpowiada pracodawca, a za co kierownicy poszczególnych działów?

  1. Czy kontrola inspektora pracy oznacza skargę pracowniczą?

– Co to jest kontrola?

– Zakres działania PIP i cele kontroli.

– Działalność PIP w zakresie skarg pracowniczych. Czy i kiedy inspektor pracy może ujawnić powód kontroli?

– Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez inspektora pracy. Ustawa o PIP, Kodeks postępowania administracyjnego, inne przepisy regulujące działania inspektora pracy.

  1. Rozpoczęcie i przebieg kontroli.

– Wejście na teren zakładu pracy. Czy inspektor pracy powinien zgłosić pracodawcy swoją obecność? Czy kontrola może być prowadzona pod nieobecność pracodawcy lub osób reprezentujących? W jakich sytuacjach w kontroli mogą wziąć udział inne instytucje?

–  Określenie zakresu kontroli. Dlaczego kontrole mogą mieć różny zakres?

–  Osoby biorące udział w kontroli. Reprezentacja pracodawcy. Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz organizacjami reprezentującymi pracowników.

–  Obowiązki pracodawcy wobec inspektora pracy.

  1. Uprawnienia inspektora pracy.

– Swobodny wstęp na teren, do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego. Czy inspektor pracy może wejść do każdego pomieszczenia zakładu pracy? Czy inspektor pracy może domagać się otwarcia pomieszczeń zamkniętych?

–  Przeprowadzenie oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy. Dopuszczalność legitymowania osób przebywających na terenie zakładu. Czy inspektor pracy może fotografować zakład pracy oraz pracowników?

–  Żądanie pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Treść pisemnego żądania. Od kogo inspektor pracy może żądać informacji i jaki może być ich zakres? Co grozi pracodawcy za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji żądania?

–  Wzywanie i przesłuchiwanie osób w związku z kontrolą. Kogo można wzywać? Czy osoba wezwana może odmówić stawienia się u inspektora pracy? W jakich sytuacjach można utajnić tożsamość przesłuchiwanego?

–  Przedłożenie akt osobowych i innych dokumentów związanych z kontrolą.

–  Wykonanie odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń.

–  Pozostałe uprawnienia inspektora pracy.

  1. Czynności kontrolne.

– Dokumenty wymagane w czasie kontroli. O jakie dokumenty zwykle pyta inspektor pracy?

– Kontrola regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych.

– Akta osobowe.

– Kontrola czasu pracy i wynagrodzeń. Ewidencja czasu pracy, listy wynagrodzeń. Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w celu weryfikacji ewidencji czasu pracy? Czy i w jakim celu inspektor pracy może żądać dostępu do dokumentów niezwiązanych z zatrudnieniem, np. dokumentów księgowych, magazynowych, itp.?

– Kontrola udzielania urlopów wypoczynkowych.

– Legalność zatrudnienia, granice kontroli umów cywilnoprawnych.

–  Kontrola technicznego bezpieczeństwa pracy na stanowiskach. Dokumentacja z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

– Skutki utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli.

  1. Zakończenie kontroli. Środki pokontrolne.

– Sporządzenie i okazanie protokołu kontroli. Czy można utajnić zapisy w protokole kontroli? Czy można nie zgodzić się z treścią protokołu kontroli? Czy można odmówić zatwierdzenia protokołu kontroli?

–  Prawne środki działania inspektora pracy. Usunięcie błędów w trakcie kontroli: decyzje ustne oraz polecenia.

–  Nakaz i wystąpienie. Czy, kiedy i w jaki sposób można przesunąć termin wykonania decyzji? Zalecenia profilaktyczne. Co zrobić, jeśli pracodawca nie zgadza się z nakazem lub wystąpieniem?

–  Najczęstsze nieprawidłowości regulowane środkami pokontrolnymi.

– Skutki niewykonania nakazu. Postępowanie pracodawcy w razie niemożności zrealizowania decyzji.

–  Ustalenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa pracy. Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości? Za co inspektor pracy może nałożyć mandat? Czy można odwołać się od kary?

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach  – tel. 721 649 991- wiedzaspecjalistyczna@wp.pl

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, praktyk w dziedzinie prawa pracy, urzędnik państwowy instytucji zajmującej się kontrolą przestrzegania przepisów prawa, autor książek i kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym podstaw nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, urlopów wypoczynkowych oraz wynagrodzeń, a także postępowania kontrolnego inspektora pracy, postępowania administracyjnego.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
27.02.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Lublin
Restauracja Fiesta Hotel PZM
ul. Bolesława Prusa 8
CENA
Promocja
320 zł + VAT