Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy i prawo pracy - po rewolucyjnych zmianach RODO 2018 r.

 

  1. Najnowsze zmiany w prawie pracy, interpretacje i stanowiska GIODO po wejściu w życie przepisów.

– Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

– Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

– Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.

– Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.

– Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.

– Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

– Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części (A,B,C,D)

– Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.

– Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika (ewidencja czasu pracy, grafiki, wnioski o wyjścia prywatne itp.)

– Konieczność umieszczania wniosków urlopowych w aktach pracowniczych.

– Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

administracyjno-biurowych.

– Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.

– Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie

macierzyńskim.

– Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.

– Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.

– Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.

– Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

– Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

 

  1. Poszukiwanie pracowników do pracy

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy,

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie,

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy,

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp,

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi,

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika,

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy,

  1. Ochrona danych osobowych w działach kadrowo-księgowych

– Jak powinno być zabezpieczone pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja pracownicza,

-Kto ma dostęp do dokumentów związanych z pracownikiem,

– Czy Księgowa lub Kierownik mają wgląd do akt osobowych pracowników,

– Gdzie powinny się znajdować akta osobowe Kierowników i dyrektorów jednostek samorządu terytorialnego podległych pod Urzędy,

– Na jakiej zasadzie legalnie można przechowywać dokumentację dyrektorów podległych jednostek w Urzędzie,

– Na jakiej zasadzie można przekazać prowadzenia akt osobowych lub dokumentacji płacowej do jednostek zewnętrznych np. biur rachunkowych,

– Jakie informacje można udzielić przez telefon gdy dzwoni bank w którym pracownik stara się o kredyt,

– Co odpowiedzieć gdy osoba z poza zakładu pyta, czy jest  u nas zatrudniona osoba o określonym imieniu i nazwisku,

  1. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą

– Jakie dane osobowe można odebrać od zatrudnionego pracownika,

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia dowodu osobistego pracownika

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia prawa jazdy pracownika, który wykorzystuje samochód prywatny w celach służbowych,

– Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać orzeczenie o niepełnosprawności,

– Czy w aktach osobowych przechowywać akty urodzenia, zgonu, ślubu związane z ubieganiem się przez pracownika o urlop okolicznościowy,

– Czy zajęcia komornicze przechowywać w aktach osobowych,

– Czy skierowania na badania profilaktyczne przechowywać w aktach osobowych,

– Czy PESEL każdorazowo wpisywać do skierowania na badania lekarskie,

– Kiedy można odebrać od pracownika informację o miejscu urodzenia,

– Kiedy w aktach osobowych można przechowywać zaświadczenie o niekaralności,

– Czy pracodawca może żądać od pracownika podania adresu email lub telefonu prywatnego,

  1. Ochrona danych osobowych związanych z czasem pracy pracowników

– Jakie dane może zawierać lista obecności pracowników – UW, Ch, Op – czy te symbole są dozwolone,

– Czy pracownicy mogą potwierdzać przybycie i obecność w pracy poprzez odcisk palca lub skan siatkówki oka,

– Czy lista obecności może być uzupełniana po zakończonym miesiącu przez działy kadr,

– Czy w grafikach czasu pracy można planować urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności pracowników,

– Jakie upoważnienie powinien posiadać Kierownik planujący czas pracy podległych pracowników,

– Czy wniosek o wyjście prywatne ma być uzasadniony,

– Czy liczbę wykorzystanych godzin nadliczbowych można podawać w świadectwie pracy,

 

  1. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

– Jak powinny być zabezpieczone pomieszczenia osób, które przetwarzają dane osobowe,

– Kiedy monitoring w zakładzie jest dozwolony i na jakich zasadach

– Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową, prywatną pracownika,

– Czy pracodawca może śledzić aktywność pracownia w Internecie,

– Czy pracodawca może dokonywać kontroli trzeźwości pracowników, kontroli osobistej,

– Jak mają być zorganizowane pomieszczenia do których przychodzą osoby z zewnątrz,

– Czy pomieszczenia Kadr, Księgowości mogą być zorganizowane w Open Space,

– Czy pracownicy mogą nosić identyfikatory i co może na nich być,

– Czy pracodawca może publikować zdjęcie pracownika w Internecie,

– Jakich informacji może udzielić pracodawca organizacji związkowej w zakresie wynagrodzeń pracowników,

– Czy pracodawca może w obecności innych pracowników wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy lub karę porządkową,

– Czy umieszczenie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest dopuszczalne,

– Czy pracodawca musi kontrolować pracowników, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

– Czy pracodawca ma prawo żądać od organizacji związkowej listy pracowników pozostających pod ochroną związkowa,

– Czy pracodawca ma prawo przetwarzać dane dotyczące nazwiska rodowego matki pracownika,

– Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej w zakładzie.

– Jakie upoważnienie w zakresie ochrony danych osobowych ma otrzymać stażysta,

– Jakie uprawnienia powinna mieć osoba zajmująca się w zakładzie dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi,

– Śledzenie poprzez GPS w samochodach służbowych lub telefon komórkowy pracowników – czy to legalne,

 

  1. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle RODO – 2018 r.

– Jakie skutki dla pracodawców będzie miało wejście w życie RODO,

– Które przepisy RODO bezpośrednio dotyczą ochrony pracowników i uprawnień pracodawców,

– Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w działach Kadr i Księgowości,

– Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych pracowników,

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z ZFŚS

– Kiedy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się np. o dofinansowanie wypoczynku podania wysokości zarobków na członka rodziny,

– Kiedy nie wolno żądać od pracownika podania dochodu na członka rodziny,

– Kiedy żądanie przedłożenia PITu od pracownika jest dopuszczalne,

– Czy dostęp do pełnej dokumentacji związanej z ubieganiem się pracownika o dofinansowanie z ZFŚS ma Komisja socjalna,

– Kto ma dostęp do dokumentów zwianych z ubieganiem się o zapomogę przez pracownika,

– Czy można żądać fakturę za wyjazd pracownika do rozliczenia dofinansowania z ZFŚS,

– Czy pracownicy mogą potwierdzać odbiór np. paczek, bonów z ZFŚS na wspólnej liście,

 

Powyższe szkolenie może być również zorganizowane jako szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. W takim przypadku jest ono połączone z audytem dokumentacji pracowniczej.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Aleksander Kuźniar – prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy i ochrony danych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
12.07.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Nowy Sącz
Hotel Panorama
ul. Romanowskiego 4a
CENA
Promocja 340 zł brutto
299 zł brutto