Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Prawo pracy i czas pracy i ochrona danych w kadrach w 2018 r. - najnowsze zmiany do Kodeksu pracy 2018 r.

1. Nadchodzące zmiany w prawie pracy 2018 r.
• Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
• Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macie-rzyńskim.
• Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
• Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
• Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
• Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
• Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
• Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
• Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.
• Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.
• Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
• Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części.
• Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.
• Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika
• Nowe Kodeksy pracy i ich założenia.

2. Umowy o pracę w 2018 r.
• Zasada 3 umów i 33 miesięcy – kiedy kończy się limit w 2018 r. – jak go przedłużyć?
• Co zrobić by umowa na czas określony nie przekształciła się w 2018 r. na umowę na czas nieokreślony?
• Jak liczyć 33 miesiące przy zatrudnieniu na niepełne miesiące?
• Jakich umów nie dotyczy zasada 33 miesięcy?
• Jakie obiektywne przyczyny umów na czas określony uznaje PIP?
• Nowe interpretacje PIP w zakresie umów terminowych?
• Czy obiektywną przyczyną są: prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnianie cudzoziemca, najem lub dzier-żawa lokalu, kontrakt handlowy lub produkcyjny, wygrany przetarg, realizacja projektu unijnego, refundacja kosztów zatrudnienia w związku z dofinansowaniem wyposażenia stanowiska pracy itp.
• Jak powinna wyglądać informacja do PIP w zakresie obiektywnych przyczyn zawarcia umowy i jakie dane powin-na zawierać?

3. Przygotowanie pracowników do pracy
• Skierowanie na badania lekarskie – czy dobrze je wypełniasz?
• Kto sporządza i kto odpowiada za skierowanie na badania profilaktyczne?
• Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
• Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu?
• W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia?
• Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?
• Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty – kto wykonuje?
• Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
• Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

4. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika w 2018 r.
• Kwestionariusz osobowy – jakie dane można odbierać od pracownika – RODO 2018 ?
• Nowy wzór umowy o pracę – jakich zapisów nie wolno już umieszczać w umowach?
• W umowie ma być 4 daty – jak je prawidłowo wskazać?
• Potwierdzenie pracownikowi umowy w formie pisemnej po nowelizacji przepisów – kiedy najpóźniej wręczyć umowę i jaką ma mieć ona datę?
• Akta osobowe – nie żądaj dokumentów, za które kontrolujący może skierować zawiadomienie do prokuratury o bezprawne gromadzenie danych osobowych.
• Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie zaświadczeń do akt?
• Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kp) – najczęstsze błędy, prawidłowy sposób sporządzania i uzupełniania – czy dobrze ją sporządzasz?
• Wydawanie świadectw – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
• Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy, co wolno a co nie wpisywać do świadectwa pracy?
• Odpis czy duplikat świadectwa pracy – co należy wydać?
• W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia i jaki mają one wpływ na uprawnienia urlopowe i wynagrodzeniowe dla pracownika?

5. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy RODO 2018 r.
• CV kandydata do pracy – jakich danych można żądać?
• Czy CV można umieścić w części A akt osobowych?
• Czy po zakończonej rekrutacji można nadal przechowywać CV pracowników czy należy je zniszczyć?
• Jakich dokumentów nie można umieszczać w aktach osobowych pracowników?
• Czy na liście obecności mogą być zaznaczone urlopy i inne nieobecności pracowników?
• Czy w grafiku czasu pracy można planować urlopy pracowników?
• Czy w aktach osobowych można przechowywać kserokopię świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia?

6. Urlopy wypoczynkowe
• Kiedy można wykorzystać „połówkę” urlopu?
• Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy – jaki przyjąć wymiar urlopu?
• Czy potwierdzona przez pracownika działalność gospodarcza ma wpływ na wymiar urlopu?
• Kto może udzielać urlopów w zakładzie?
• Kogo Inspektor Pracy uzna winnym wykroczenia niewykorzystania zaległych urlopów przez pracowników?

7. Urlopy okolicznościowe oraz opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP

• Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić?
• Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?
• Czy należy się urlop okolicznościowy na śmierć byłej teściowej?
• Ślub cywilny i ślub kościelny – na który należą się wolne dni?
• Czy urlopu okolicznościowego można udzielić przed zdarzeniem – np. przed ślubem?
• Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem – jak ewidencjonować?

8. Praca w niedziele i święta po zmianach w 2018 r. stanowiska PIP MPiPS oraz SN
• zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
• dopuszczalność pracy w niedziele i święta
• ustalenie godzin pracy w niedzielę
• rekompensowanie pracy w niedziele i święta

9. Planowanie czasu pracy
• Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
• W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
• Czy w harmonogramie można wykazywać urlopy, chorobowe i inne nieobecności w pracy.
• Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
• Przechowywanie pierwotnych i zmienianych harmonogramów czasu pracy.
• Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
• Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
• Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.

10. Okresy rozliczeniowe a planowanie
• Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
• Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
• Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
• Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.

11. Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów
• Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
• Doba pracownicza
• Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
• Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.

12. Wyjścia osobiste pracowników a grafiki
• Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
• Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
• Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
• Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
• Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
• Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
• Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

Powyższe szkolenie może być również zorganizowane jako szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. W takim przypadku jest ono połączone z audytem dokumentacji pracowniczej.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Trener i doradca. Wieloletni inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujący przestrzeganie przepisów prawa pracy. Specjalista z zakresu prawa pracy. Doświadczony wykładowca  w szczególności z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
29.06.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Toruń
Hotel Retman
Ul. Rabiańska 15
CENA
Promocja 340 zł brutto
290 zł brutto