Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Prawo pracy w pigułce 2018 r. – nadchodzące zmiany, czas pracy urlopy, dokumentacja pracownicza - przeprowadź własny audyt przestrzegania przepisów prawa pracy

I. NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 r.
– Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
– Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
– Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macie-rzyńskim.
– Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
– Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
– Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
– Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
– Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
– Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
– Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
– Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
– Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.
– Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.
– Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
– Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części.
– Obowiązek umieszczania w aktach osobowych ewidencji czasu pracy oraz grafików.
– Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.
– Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika
– Nowe Kodeksy pracy i ich założenia.
– Zmiany w urlopach wypoczynkowych,
– Nowe rodzaje umów o pracę

II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2018 r.
1. Poszukiwanie pracowników do pracy a RODO
– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy.
– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie.
– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy,
– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp.
– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi.
– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika.
– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pra-cy.

3. Umowa o pracę
– Przedwstępna umowa o pracę – czy warto zawrzeć i jakie są konsekwencje jej zawarcia.
– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
– W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość.
– Jak prawidłowo sporządzić umowę o prace pracownika.
– Jak bardzo umowa musi być zgodna z obowiązującym wzorem umowy o pracę.
– Czy wszystkie elementy wzoru umowy muszą być zawarte w każdej umowie.
– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – wszystkie daty są konieczne !!!
– Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP.
– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach.
– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić.
– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami.
– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwio-nej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach.
– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności.
– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie ta-kie samo stanowisko.
– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści.

4. Przygotowanie pracowników do pracy
– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak prawidłowo wypełnić?
– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL kandydata do pracy.
– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty.
– Jak zawierać umowy z podstawowymi jednostkami medycyny pracy na przeprowadzanie badań lekarskich pra-cowników.
– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.
– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania.
– Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
– Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy.
– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim.
– Badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?
– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
– Karta szkolenie wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę.
– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje.

5. Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
– Kiedy należy doręczyć pracownikowi informację i jak prawidłowo ją sporządzić.
– W jakim terminie i jak zmienić informację po zmianie okresu wypowiedzenia lub wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.
– Częste błędy w informacjach spowodowane zbyt szczegółowymi zapisami.
– Jaka treść informacji dla pracownika niepełnosprawnego.

6. Akta osobowe
– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia.
– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej.
– Czy akta osobowe mogą mieć część D.
– Co zrobić ze spisem akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt.
– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie.
– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych.
– Czy dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach.
– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

7. Świadectwo pracy
– Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.
– Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach – czy wydać je mimo że zmieniły się przepisy.
– Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.
– Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.
– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.
– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny.
– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrud-nienia.
– Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.
– Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 r.

8. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem
– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron .
– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.
– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.
– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.
– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.
– Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi.

III. CZAS PRACY 2018 r.
1. Przepisy wewnątrzzakładowe
– Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy
– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy.
– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy.
– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania.
2. Planowanie czasu pracy w 2018 r.
– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
– Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
– Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.
3. Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików
– Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
– Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
– Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
– Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
4. Wyjścia osobiste pracowników a grafiki
– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
– Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
– Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE I OKOLICZNOŚCIOWE
– Czy wniosek urlopowy musi być pisemny.
– Jak ewidencjonować urlopy wypoczynkowe pracowników.
– Czy można wykorzystać „połówkę” urlopu?
– Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop? – czy pracodawca może pisemnie zobowiązać pracownika do urlo-pu.
– Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.
– Plan urlopów czy warto posiadać i jak go sporządzać?
– Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić i co pracownik musi wskazać we wniosku.
– Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu oko-licznościowego.
Niepełnosprawni
– Jaką treść ma mieć wniosek pracownika niepełnosprawnego do lekarza medycyny pracy o umożliwienie wykony-wania pracy nadliczbowej, w porze nocnej itd.
– Na co zwrócić szczególną uwagę w zaświadczeniu lekarza o zgodzie na wykonywanie pracy nadliczbowej, w porze nocnej w równoważnym systemie czasu pracy, w podstawowych normach czasu pracy itd.
– Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne można informować, że pracownik jest niepełnosprawny.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Aleksander Kuźniar –– prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy i ochrony danych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
13.07.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Nowy Sącz
Hotel Panorama
ul. Romanowskiego 4a
CENA
Promocja 340 zł brutto
299 zł brutto