Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Czas pracy w 2018 r oraz najnowsze zmiany do Kodeksu pracy – jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników

 Najnowsze zmiany w prawie pracy 2018 r.

 1. Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 2. Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
  Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 3. Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
  Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 4. Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 5. Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 6. Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 7. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 8. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
 9. Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
 10. Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.
 11. Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.
 12. Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 13. Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części.
 14. Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.
 15. Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika
 16. Nowe Kodeksy pracy i ich założenia.

Przepisy wewnątrzzakładowe a czas pracy

 1. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy
 2. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy.
 3. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy.
 4. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania.
 5. Jak ustalić sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy – lista obecności nie jest obowiązkowa.

 Praca w niedziele i święta po zmianach w 2018 r.  stanowiska PIP MPiPS oraz SN

 1. zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
 2. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 3. ustalenie godzin pracy w niedzielę
 4. rekompensowanie pracy w niedziele i święta

Planowanie czasu pracy

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Czy w harmonogramie można wykazywać urlopy, chorobowe i inne nieobecności w pracy.
 4. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 5. Przechowywanie pierwotnych i zmienianych harmonogramów czasu pracy.
 6. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 7. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 8. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 9. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
 10. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 11. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

Okresy rozliczeniowe a planowanie

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
 4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

Wyjazdy służbowe a czas pracy

 1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża służbowo.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

Dyżur

 1. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 2. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 3. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 4. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

Zagadnienia szczegółowe

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym, a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 

 

Powyższe szkolenie może być również zorganizowane jako szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. W takim przypadku jest ono połączone z audytem dokumentacji pracowniczej.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Specjalista z zakresu prawa pracy, w szczególności czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych, radca prawny, wieloletni wykładowca.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
08.06.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Rzeszów
Hotel Hubertus
ul. Mickiewicza 5
CENA
Promocja 340 zł brutto
299 zł brutto