Szkolenia zamknięte, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, BHP i Pierwsza pomoc

Szkolenia BHP – różne branże – odpowiedzialność kadry kierowniczej- odpowiedzialność pracowników

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Wykłady BHP są dostosowane do danej grupy zawodowej. Wykładowcą jest Inspektor pracy PIP, który na co dzień specjalizuje się zagadnieniami technicznym z zakresu BHP.

Poniżej przedstawiam przykładowe zagadnienia, które mogą być realizowane na szkoleniu wewnętrznym. Realizowane szkolenia wewnętrzne z BHP do tej pory na prośbę firm lub instytucji, były rozszerzane o odpowiedzialność kadry kierowniczej za BHP. 

 

Wykaz tematyczny zagadnień z BHP

 

 1. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy (podział, pomiary, częstotliwość, normy NDS, NDN, karty, rejestry, itp.):

– hałas,

– zapylenie,

– drgania mechaniczne,

– czynniki chemiczne,

– czynniki biologiczne,

– czynniki psychospołeczne,

– mikroklimat,

– oświetlenie.

 1. Czynniki rakotwórcze i mutagenne.
 2. Ergonomia pracy przy komputerze.
 3. Monitory ekranowe.
 4. Dział X Kodeksu pracy (BHP).
 5. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika pod kątem BHP.
 6. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników pod kątem BHP (w odniesieniu do Działu XIII Kodeksu pracy – odpowiedzialność wykroczeniowa).
 7. Koordynator ds. BHP (zadania, prawa i obowiązki).
 8. Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.
 9. Badania lekarskie.
 10. Szkolenia BHP.
 11. Metodyka instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
 12. Wypadki przy pracy (dokumentacja, terminowość, itp.).
 13. Choroby zawodowe w danej branży.
 14. BHP przy ręcznych pracach transportowych.
 15. BHP w transporcie wewnątrzzakładowym.
 16. BHP w wykopach / roboty ziemne.
 17. BHP przy pracach na wysokości.
 18. BHP w energetyce.
 19. BHP przy magazynowaniu i składowaniu.
 20. BHP przy eksploatacji wózków widłowych.
 21. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy.
 22. Zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń pracy.
 23. Gospodarka komunalna (zagrożenia w oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, sortowniach, stacjach uzdatniania wody itp.).
 24. Środki ochrony indywidualnej (wymagania zasadnicze, dobór, tabela norm, itp.).
 25. Substancje i mieszaniny chemiczne.
 26. Produkty biobójcze.
 27. „Chora książka” (zagrożenia czynnikami biologicznymi w bibliotekach, archiwach, muzeach itp.).
 28. Rusztowania.
 29. Budownictwo (uczestnicy procesu budowlanego, Plan BIOZ, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, zagospodarowanie terenu budowy, zaplecze itp.).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
zgodnie z ustaleniami