Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Wynagrodzenia pracownicze i wiele wątpliwości podczas stosowania przepisów – praktyczne warsztaty

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

 

Wynagrodzenia pracownicze i wiele wątpliwości podczas stosowania przepisów – praktyczne warsztaty

 

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące wynagrodzenia za pracę
 • Definicja wynagrodzenia za pracę i jego charakter
 • Wynagrodzenie wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, wynagrodzenie podstawowe oraz normalne wynagrodzenie za pracę – czym to się różni?
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia za pracę
 • Różnica pomiędzy premią regulaminową a premią uznaniową i nagrodą
 • wypłata wynagrodzenia w gotówce czy na rachunek bankowy – w świetle proponowanych zmian do Kp.
 • cofnięcie zgody na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej;
 • Kiedy i na jakich warunkach możemy wypłacić wynagrodzenie innej osobie?

 

 1. Zasady regulacji wynagrodzeń w aktach prawa wewnątrzzakładowego

 

 • Gdzie należy szczegółowo określić warunki wynagradzania – czyli kiedy stosujemy układ zbiorowy pracy, kiedy regulamin wynagradzania a kiedy umowę o pracę;
 • Zasady dotyczące opracowywania, ustalania i wprowadzania w życie przepisów wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku konsultacji aktów wewnątrzzakładowych z organizacjami związkowymi;
 • Zasady wprowadzania zmian do regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego pracy – czy wszystkie zmiany ustalamy z organizacjami związkowymi?
 • Skutki prawne nieustalenia pomimo istnienia obowiązku regulaminu wynagradzania;
 • Obowiązkowe regulacje dotyczące wynagrodzeń, które muszą się znaleźć w regulaminie pracy:
 • Jak prawidłowo ustalić termin, częstotliwość, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia za pracę;
 • Czy termin wypłaty jest jeden dla wszystkich składników wynagrodzenia?

 

 1. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu a wynagrodzenie pracownika, czyli jak ukształtować wynagrodzenie za pracę pracowników by nie dopuścić się dyskryminacji w zatrudnieniu ?

 

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę a minimalna stawka godzinowa – pojęcia tożsame czy różne? Jak prawidłowo ustalać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej by nie narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową?

 

 1. Wynagrodzenie a czas pracy
 • Jakie zapisy należy zamieścić w regulaminie pracy aby elastycznie zarządzać zarówno czasem pracy jak i płacami :
 • Jak prawidłowo ustalić systemy i rozkłady czasu pracy oraz okres rozliczeniowy czasu pracy – ich wpływ na kształtowanie zasad wynagrodzenia za pracę;
 • Czy w zakładzie pracy musi być tylko jeden dla wszystkich system czasu pracy, rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy czasu pracy?
 • Jakie są korzyści z wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy?
 • Co to jest nierównomierny rozkład czasu pracy i jakie to ma przełożenie na wynagrodzenie za pracę?
 • Konsekwencje finansowe nieprawidłowego ustalenia pory nocnej w regulaminie;
 • Jakie postanowienia zawrzeć w regulaminie by efektownie zarządzać pracą w godzinach nadliczbowych i uniknąć konsekwencji tzw. „pustych nadliczbówek”?
 • Zasady wprowadzenia ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej – jak prawidłowo skalkulować ryczałt?
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
 • Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • Kiedy wypłacamy 50% a kiedy 100% dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady ich naliczania;
 • Jak naliczamy dodatki za przekroczenia dobowej i tygodniowej normy czasu pracy?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w tzw. „szóstym dniu tygodnia”?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święto?
 • Naliczanie wynagrodzenia w przypadku rekompensowania pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym w wymiarze 1:1,5 ;
 • Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie miesiąca a godziny nadliczbowe;
 • Jak prawidłowo rozliczyć i kiedy wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a kiedy dodatki za przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy?
 • W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy w takcie miesiąca następuje zmiana w wysokości wynagrodzenia pracownika?

 

 1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu dotyczącego wynagrodzenia za pracę – kto jest uprawniony do ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

 

 1. Naliczanie pracownikowi wynagrodzenie, gdy nie przepracował on pełnego miesiąca w sytuacji, gdy np.:

 

 • był nieobecny w pracy z powodu choroby,
 • był nieobecny w pracy z powodu innych przyczyn niż choroba (np. urlop bezpłatny, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnienia),
 • doszło do nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego lub trwającego okresu rozliczeniowego czasu pracy;
 • jak nie naruszyć przepisów i prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy ten ma 28 lub 31 dni? Stanowisko Ministerstwa.
 • Jak prawidłowo naliczyć pracownikowi wynagrodzenie za pracę, gdy doszło do zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego;

 

 1. Wynagrodzenie urlopowe
 • ustalanie podstawy wymiaru i wysokości wynagrodzenia urlopowego – kiedy do podstawy trzeba wliczać premię uznaniową?
 • wahania a znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia – jak prawidłowo wyliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop?
 • zmiana w zmiennych składnikach wynagrodzenia urlopowego a konieczność dokonania przeliczenia;

 

 1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • ustalanie podstawy i wysokości ekwiwalentu za urlop;
  • jak obliczyć współczynnik ekwiwalentu za urlop – jaki wpływ na wysokość współczynnika ma wymiar czasu pracy pracownika?
  • zmienne składniki wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – jak je obliczać, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca (uzupełnianie)?
  • termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy?

 

 1. Wypłacanie wynagrodzenia za czas zwolnienia pracownika od pracy, gdy przepisy gwarantują mu prawo do wynagrodzenia.
 • Naliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia na podstawie art. 188 k.p.
 • Naliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;
  • Naliczanie wynagrodzenia za czas tzw. „urlopów okolicznościowych”;

 

 1. Wypłacanie odpraw i odszkodowań wynikających ze stosunku pracy:
 • naliczanie odpraw emerytalno – rentowych;
 • ustalanie podstawy i zasady wypłacania odpraw pośmiertnych;
 • wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia;

 

 1. Ochrona wynagrodzenia za pracę:
 • Czy pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia i wyrazić zgodę na inny sposób dokonywania potrąceń niż ten wynikający z Kodeksu pracy?
 • Podstawowe zasady dokonywania potrąceń, których nie można naruszać;

Potrącenia realizowane bez wymogu uzyskania zgody pracownika:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia