Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Podatki, Ubezpieczenia społeczne, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Rozliczenia składkowo-podatkowe umów – zbiegi ubezpieczeń

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Rozliczenia składkowo-podatkowe umów – zbiegi ubezpieczeń – intensywne warsztaty

 1. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń:
 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie,
 • dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie,
 • roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych,
 • umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym,
 • umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem,
 • umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
 • umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta,
 • nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów,
 • nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom.
 1. Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń:
 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy.
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia: rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach, rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu, ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej, ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym, ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia, brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym, zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy, objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego, przystąpienie
  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego, niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia, niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia.
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia:
 • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia,
 • umowa o pracę i kilka umów zlecenia,
 • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów,
 • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia.
 1. Korekta składek i podatku dochodowego:
 • korekta składek i podatku w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru,
 • zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia,
 • zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę,
 • zwrot przez zleceniobiorcę zapłaconych przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenia.
 1. Wliczanie do podstawy zasiłku chorobowego umowy zlecenia.
 2. Koszty uzyskania przychodu (20% a 50%).
 3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – ogólnie.

 

 

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk i szanowany wykładowca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia