Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Czas pracy w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Czas pracy w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników

 

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w Jednostkach Pomocy Społecznej w tym: osób zarządzających, kadry kierowniczej, kadrowców i innych. Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia  z zakresu czasu pracy z możliwością analizy i korekty grafików dostarczonych przez uczestników szkolenia.

 

Przepisy wewnątrzzakładowe w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 1. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy w JPS.
 2. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy.
 3. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy.
 4. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania.
 5. Jak ustalić sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy – lista obecności nie jest obowiązkowa.

Planowanie czasu pracy w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Czy w harmonogramie można wykazywać urlopy, chorobowe i inne nieobecności w pracy.
 4. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 5. Przechowywanie pierwotnych i zmienianych harmonogramów czasu pracy.
 6. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 7. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 8. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 9. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
 10. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 11. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

 

Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
 4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

 

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

 

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

 

Wyjazdy służbowe w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża służbowo.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

 

Dyżur w Jednostkach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

 1. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 2. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 3. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 4. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

 

Zagadnienia szczegółowe

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym, a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia