Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Inne

Prawo ochrony środowiska – sprawdź czy postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Przykładowe szkolenia w zakresie Prawo ochrony środowiska

 

Dokumenty ogólnośrodowiskowe w firmie

 • obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska
 • raport (ocena) oddziaływania inwestycji na środowisko
 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • obliczanie opłat produktowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3
 • analiza poprawności sporządzania raportów do KOBIZE oraz sprawozdań środowiskowych wg urzędowych terminów

 Gospodarka odpadami

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące odpadów.

 • dyrektywy, rozporządzenia UE oraz krajowe akty prawne dotyczące gospodarki odpadami
 • podstawowe pojęcia i definicje
 • odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne
 • klasyfikacja odpadów (skład, charakterystyka, katalog odpadów)
 • zmiana statusu odpadów oraz uznanie za produkt uboczny
 • podstawowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów: właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów, – obowiązki oraz zakres odpowiedzialności
 • jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia o odpadach
 • zezwolenia, pozwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami
 • kto powinien prowadzić ewidencję a kto jest zwolniony z tego obowiązku
 • omówienie nowych wzorów formularzy na potrzeby ewidencji odpadów
 • kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów

Opłaty za korzystanie ze środowiska, raportowanie do KOBiZE

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i raportowania do KOBiZE. Na kursie poznają Państwo m.in. sposób obliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów.

PODSTAWY PRAWNE:
• podstawowe informacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,

 • za co naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska?
  • sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
  • stawki opłat za korzystanie ze środowiska,
  • opłaty podwyższone,
  • kto jest zwolniony z opłat?
  • administracyjne kary pieniężne,
  • zasady odraczania i możliwości odwoływania się od administracyjnych kar,
  • organy odpowiedzialne za zbieranie informacji  o korzystaniu ze środowiska,
  • podstawowe informacje nt. raportu do Krajowej Bazy;
  • KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska;

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE CZ I:
• obliczanie opłat za emisję do powietrza: z instalacji, kotłów o mocy cieplnej do 5 MW, ze spalania paliw  w autach i innych pojazdach, za przeładunek benzyn silnikowych, za spawanie, lakierowanie i klejenie,

 • obliczanie opłat za pobór wód: podziemnych, powierzchniowych,
 • obliczanie opłat za odprowadzanie ścieków: bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych, zasolonych oraz opadowych lub roztopowych,
  • wypełnianie wykazów zawierających informacje  i dane o zakresie korzystania ze środowiska;

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE CZ II:
• jak zarejestrować się w Krajowej Bazie?
• wprowadzanie raportu do Krajowej Bazy bezpośrednio na utworzonym koncie: z instalacji grzewczej, ze spalania paliw w silnikach spalinowych, z emisji niezorganizowanej
• omówienie na potrzeby szkolenia przykładowego zakładu pod kątem korzystania ze środowiska

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia