Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w 2018 r. – jakie reguły przetwarzania danych osobowych pracowników należy przestrzegać w świetle obecnych i nadchodzących zmian w tym zakresie (RODO).

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w 2018 r. – jakie reguły przetwarzania danych osobowych pracowników należy przestrzegać w świetle obecnych i nadchodzących zmian w tym zakresie (RODO).

 

 1. Poszukiwanie pracowników do pracy

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy.

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie.

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy,

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp.

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi.

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika.

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

 1. Ochrona danych osobowych w działach kadrowo-księgowych

– Jak powinno być zabezpieczone pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja pracownicza.

-Kto ma dostęp do dokumentów związanych z pracownikiem.

– Czy Księgowa lub Kierownik mają wgląd do akt osobowych pracowników.

– Gdzie powinny się znajdować akta osobowe Kierowników i dyrektorów jednostek samorządu terytorialnego podległych pod Urzędy.

– Na jakiej zasadzie legalnie można przechowywać dokumentację dyrektorów podległych jednostek w Urzędzie.

– Na jakiej zasadzie można przekazać prowadzenia akt osobowych lub dokumentacji płacowej do jednostek zewnętrznych np. biur rachunkowych.

– Jakie informacje można udzielić przez telefon gdy dzwoni bank, w którym pracownik stara się o kredyt.

– Co odpowiedzieć gdy osoba z poza zakładu pyta, czy jest  u nas zatrudniona osoba o określonym imieniu i nazwisku.

 1. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą

– Jakie dane osobowe można odebrać od zatrudnionego pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia dowodu osobistego pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia prawa jazdy pracownika, który wykorzystuje samochód prywatny w celach służbowych.

– Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać orzeczenie o niepełnosprawności.

– Czy w aktach osobowych przechowywać akty urodzenia, zgonu, ślubu związane z ubieganiem się przez pracownika o urlop okolicznościowy.

– Czy zajęcia komornicze przechowywać w aktach osobowych.

– Czy skierowania na badania profilaktyczne przechowywać w aktach osobowych.

– Czy PESEL każdorazowo wpisywać do skierowania na badania lekarskie.

– Kiedy można odebrać od pracownika informację o miejscu urodzenia.

– Kiedy w aktach osobowych można przechowywać zaświadczenie o niekaralności.

– Czy pracodawca może żądać od pracownika podania adresu email lub telefonu prywatnego.

– Czy w umowie na zastępstwo można wskazać mię i nazwisko osoby zastępowanej.

 1. Ochrona danych osobowych związanych z czasem pracy pracowników

– Jakie dane może zawierać lista obecności pracowników – UW, Ch, Op – czy te symbole są dozwolone.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać przybycie i obecność w pracy poprzez odcisk palca lub skan siatkówki oka.

– Czy lista obecności może być uzupełniana po zakończonym miesiącu przez działy kadr.

– Czy w grafikach czasu pracy można planować urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności pracowników.

– Jakie upoważnienie powinien posiadać Kierownik planujący czas pracy podległych pracowników.

– Czy wniosek o wyjście prywatne ma być uzasadniony.

– Czy liczbę wykorzystanych godzin nadliczbowych można podawać w świadectwie pracy.

 

 1. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

– Jak powinny być zabezpieczone pomieszczenia osób, które przetwarzają dane osobowe.

– Kiedy monitoring w zakładzie jest dozwolony i na jakich zasadach.

– Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową, prywatną pracownika.

– Czy pracodawca może śledzić aktywność pracownia w Internecie.

– Czy pracodawca może dokonywać kontroli trzeźwości pracowników, kontroli osobistej.

– Jak mają być zorganizowane pomieszczenia, do których przychodzą osoby z zewnątrz.

– Czy pomieszczenia Kadr, Księgowości mogą być zorganizowane w Open Space.

– Czy pracownicy mogą nosić identyfikatory i co może na nich być.

– Czy pracodawca może publikować zdjęcie pracownika w Internecie.

– Jakich informacji może udzielić pracodawca organizacji związkowej w zakresie wynagrodzeń pracowników.

– Czy pracodawca może w obecności innych pracowników wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy lub karę porządkową.

– Czy umieszczenie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest dopuszczalne.

– Czy pracodawca musi kontrolować pracowników, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

– Czy pracodawca ma prawo żądać od organizacji związkowej listy pracowników pozostających pod ochroną związkowa.

– Czy pracodawca ma prawo przetwarzać dane dotyczące nazwiska rodowego matki pracownika.

– Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej w zakładzie.

– Jakie upoważnienie w zakresie ochrony danych osobowych ma otrzymać stażysta.

– Jakie uprawnienia powinna mieć osoba zajmująca się w zakładzie dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi.

– Upoważnienie do przetwarzania danych dla pracowników służby bhp.

– Śledzenie poprzez GPS w samochodach służbowych lub telefon komórkowy pracowników – czy to legalne.

 

 1. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle RODO – 2018 r.

– Jakie skutki dla pracodawców będzie miało wejście w życie RODO.

– Które przepisy RODO bezpośrednio dotyczą ochrony pracowników i uprawnień pracodawców.

– Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w działach Kadr i Księgowości.

– Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych pracowników.

 

 1. Ochrona danych osobowych związanych z ZFŚS

– Kiedy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się np. o dofinansowanie wypoczynku podania wysokości zarobków na członka rodziny.

– Kiedy nie wolno żądać od pracownika podania dochodu na członka rodziny.

– Kiedy żądanie przedłożenia PITu od pracownika jest dopuszczalne.

– Czy dostęp do pełnej dokumentacji związanej z ubieganiem się pracownika o dofinansowanie z ZFŚS ma Komisja socjalna.

– Kto ma dostęp do dokumentów zwianych z ubieganiem się o zapomogę przez pracownika.

– Czy można żądać fakturę za wyjazd pracownika do rozliczenia dofinansowania z ZFŚS.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać odbiór np. paczek, bonów z ZFŚS na wspólnej liście.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia