Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Trudne pytania w prawie pracy w 2018 r. – odpowiedzi, których nie ma w przepisach Kodeksu pracy!

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

 

Trudne pytania w prawie pracy w 2018 r. –  odpowiedzi, których nie ma
w przepisach Kodeksu pracy!

 1. Nadchodzące zmiany w prawie pracy 2018 r.
 • Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
 • Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
 • Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.
 • Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.
 • Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części.
 • Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.
 • Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika
 • Nowe Kodeksy pracy i ich założenia.
 1. Umowy o pracę w 2018 r.
  • Zasada 3 umów i 33 miesięcy – kiedy kończy się limit w 2018 r. – jak go przedłużyć?
  • Co zrobić by umowa na czas określony nie przekształciła się w 2018 r. na umowę na czas nieokreślony?
  • Jak liczyć 33 miesiące przy zatrudnieniu na niepełne miesiące?
  • Jakich umów nie dotyczy zasada 33 miesięcy?
  • Jakie obiektywne przyczyny umów na czas określony uznaje PIP?
  • Nowe interpretacje PIP w zakresie umów terminowych?
  • Czy obiektywną przyczyną są: prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnianie cudzoziemca, najem lub dzierżawa lokalu, kontrakt handlowy lub produkcyjny, wygrany przetarg, realizacja projektu unijnego, refundacja kosztów zatrudnienia w związku z dofinansowaniem wyposażenia stanowiska pracy itp.
  • Jak powinna wyglądać informacja do PIP w zakresie obiektywnych przyczyn zawarcia umowy i jakie dane powinna zawierać?
  • Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2014 r. – czy twoje umowy na czas określony już przekształciły się w umowy bezterminowe?
  • Jak liczyć nowe okresy wypowiedzeń umów pracę na czas określony po nowelizacji KP z 25.06.2015 r.?
  • Stanowisko MPiPS w sprawie sposobu liczenie stażu pracy pracownika uzależniającego jego okres wypowiedzenia umowy – jakich przypadków dotyczy?
  • Jaki okres wypowiedzenia przyjąć, gdy w trakcie jego trwania pracownik osiąga staż pracy uzasadniający dłuższy okres wypowiedzenia?
  • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy – czy nie popełniasz błędów w związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami?
  • Czy umowa na zastępstwo musi mieć wskazany termin jej zakończenia?
  • Jak obecnie prawidłowo sporządzić umowę na zastępstwo?
  • Ile umów na okres próbny można zawrzeć po zmianie przepisów?
  • Czy inny rodzaj pracy to inne stanowisko pracy w umowie na okres próbny?

 

 1. Przygotowanie pracowników do pracy

 

 1. Skierowanie na badania lekarskie – czy dobrze je wypełniasz?
 2. Kto sporządza i kto odpowiada za skierowanie na badania profilaktyczne?
 3. Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
 4. Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu?
 5. W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia?
 6. Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?
 7. Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty – kto wykonuje?
 8. Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 9. Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 10. Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
 11. Badania profilaktyczne – jaka jest rola służby bhp?
 12. Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 13. Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny bhp – czy zawsze bhpowiec?

 

 1. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika w 2018 r.

 

 1. Kwestionariusz osobowy – jakie dane można odbierać od pracownika – RODO 2018 ?
 2. Nowy wzór umowy o pracę – jakich zapisów nie wolno już umieszczać w umowach?
 3. W umowie ma być 4 daty – jak je prawidłowo wskazać?
 4. Potwierdzenie pracownikowi umowy w formie pisemnej po nowelizacji przepisów – kiedy najpóźniej wręczyć umowę i jaką ma mieć ona datę?
 5. Akta osobowe – nie żądaj dokumentów, za które kontrolujący może skierować zawiadomienie do prokuratury o bezprawne gromadzenie danych osobowych.
 6. Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie zaświadczeń do akt?
 7. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kp) – najczęstsze błędy, prawidłowy sposób sporządzania i uzupełniania – czy dobrze ją sporządzasz?
 8. Wydawanie świadectw – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 9. Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy, co wolno a co nie wpisywać do świadectwa pracy?
 10. Odpis czy duplikat świadectwa pracy – co należy wydać?
 11. W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia i jaki mają one wpływ na uprawnienia urlopowe i wynagrodzeniowe dla pracownika?
 12. W której części akt umieścić porozumienie urlopowe i jaka ma by jego treść?
 13. Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
 14. Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
 15. Co ze spisem dokumentów po usunięciu kary porządkowej?

 

 1. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy RODO 2018 r.

 

 1. CV kandydata do pracy – jakich danych można żądać?
 2. Czy CV można umieścić w części A akt osobowych?
 3. Czy po zakończonej rekrutacji można nadal przechowywać CV pracowników czy należy je zniszczyć?
 4. Jakich dokumentów nie można umieszczać w aktach osobowych pracowników?
 5. Czy na liście obecności mogą być zaznaczone urlopy i inne nieobecności pracowników?
 6. Czy w grafiku czasu pracy można planować urlopy pracowników?
 7. Czy w aktach osobowych można przechowywać kserokopię świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia?
 8. Czy księgowa ma wgląd do akt osobowych pracowników?
 9. Jakich dokumentów można domagać się od pracownika ubiegającego się o urlop okolicznościowy, dofinansowanie z ZFŚS itp.?

 

 1. Urlopy wypoczynkowe

 

 1. Kiedy można wykorzystać „połówkę” urlopu?
 2. Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy – jaki przyjąć wymiar urlopu?
 3. Czy potwierdzona przez pracownika działalność gospodarcza ma wpływ na wymiar urlopu?
 4. Kto może udzielać urlopów w zakładzie?
 5. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym wykroczenia niewykorzystania zaległych urlopów przez pracowników?
 6. Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop?
 7. Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego?
 8. Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)?
 9. Kiedy urlop wypoczynkowy będzie miał więcej dni niż 26 w roku?
 10. Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.
 11. Jak liczyć 4 dni urlopu na żądanie, gdy pracownik pracuje po 12 godzin?
 12. Plan urlopów czy warto posiadać?

 

 1. Urlopy okolicznościowe oraz opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP

 

 1. Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić?
 2. Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?
 3. Czy należy się urlop okolicznościowy na śmierć byłej teściowej?
 4. Ślub cywilny i ślub kościelny – na który należą się wolne dni?
 5. Czy urlopu okolicznościowego można udzielić przed zdarzeniem – np. przed ślubem?
 6. Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem – jak ewidencjonować?
 7. Czym różni się oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich od pierwszego w roku wniosku o taki urlop, którym pracownik przesądza o sposobie jego wykorzystywania?
 8. Jaki wniosek złożyć aby korzystając z opieki nad dzieckiem przez cały dzień została ona rozliczona godzinowo?
 9. Czy pracownik będąc zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można skorzystać z 2 dni opieki, w dniach w których zgodnie z grafikiem miał zaplanowane po 12 godzin pracy?
 10. Ile dni, a ile godzin opieki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 11. Zatrudnienie u dwóch pracodawców po ½ etatu – ile dni opieki 188 Kp.?
 12. Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kp) po jednym dniu dla obojga rodziców – czy to możliwe?
 13. Dwoje dzieci z różnych małżeństw – ile przysługuje opieki?
 14. Czy pracodawca może żądać od innego pracodawcy zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich przez małżonka swojego pracownika?
 15. Jak długo matka może karmić dziecko piersią?
 16. Czy wojno żądać zaświadczenie lekarskie o karmieniu – co zrobić gdy pracownica sama je przyniesie?

 

 1. Umowy cywilnoprawne w 2018 r.
  • Jakie są obowiązkowe zapisy w umowach zlecenia w 2018 r.?
  • Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
  • Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu obowiązkowo wypłacane w każdym miesiącu?
  • Jaki jest maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia za dany miesiąc?
  • Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?
  • W jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?
  • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia zgodnie z nowymi przepisami?
  • Co zrobić gdy brak jest obiektywnych możliwości ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy?
  • W jakiej formie zleceniobiorca, który wykonuje pracę poza zakładem będzie wskazywał liczbę przepracowanych godzin?
  • Co ma zgłaszać zleceniobiorca gdy w niektórych miesiącach nie wykonuje pracy zleconej
  • Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
  • Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
  • Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
  • Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
  • Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
  • Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
  • Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa zlecenie zostanie przekształcona w umowę o pracę?
  • Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę?
  • Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
  • Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie – kiedy warto zawrzeć w umowie?
  • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem – kiedy to możliwe?
  • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy – czy są konieczne?
  • Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
  • Czy zleceniobiorca może mieć zwracane koszty podróży służbowej?
  • Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia