Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Przygotowanie pracowników do pracy, prawo wewnątrzzakładowe, urlopy, umowy cywilnoprawne.

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Przygotowanie pracowników do pracy, prawo wewnątrzzakładowe, urlopy, umowy cywilnoprawne.

Przygotowanie pracowników do pracy

 1. Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu.
 2. W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia.
 3. Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.
 4. Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty.
 5. Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności.
 6. Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne.
 7. Jakich zapisów wymagać od lekarza profilaktyka na zaświadczeniu z badań lekarskich.
 8. Najczęstsze błędy w kartach szkoleń wstępnych oraz zaświadczeniach ze szkoleń bhp.
 9. Jak prawidłowo sporządzić skierowanie na badania lekarskie.
 10. Kto odpowiada za szkolenia i badania pracowników

Prawo wewnątrzzakładowe z reguły do poprawki

 1. Co powinien zawierać prawidłowy regulamin pracy.
 2. Jakich zapisów unikać w przepisach wewnętrznych.
 3. Jak prawidłowo uregulować zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń w regulaminie pracy.
 4. Jakie elementy regulaminu pracy podlegają szczególnej analizie przez PIP
 5. Co ma zawierać regulamin wynagradzania.
 6. Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania – procedura, wejście w życie, konieczność indywidualnych zmian stosunku pracy poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające.

 

Urlopy wypoczynkowe

 1. Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego,
 2. Prawo do kolejnego urlopu i jego wymiar
 3. Staż pracy, wykształcenie a urlop wypoczynkowy
 4. Urlop proporcjonalny, zwiększenie wymiaru
 5. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego – ćwiczenia
 6. Urlopy zaległe – prawa i obowiązki pracodawcy
 7. Urlop na żądanie
 8. Plan urlopu
 9. Odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu urlopu
 10. Orzecznictwo SN, stanowiska PIP w zakresie urlopów
 11. Wynagrodzenie urlopowe – zasady obliczania
 12. Ekwiwalent za urlop – zasady obliczania
 13. Wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent – ćwiczenia praktyczne, najczęstsze błędy
 14. Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy po 21.03.2011 – problemy interpretacyjne
 15. Wykroczenia związane z naruszeniem prawa pracownika do urlopu

Urlopy wypoczynkowe niepełnosprawnych

 1. Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego.
 2. Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.
 3. Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)

Urlopy okolicznościowe – zwolnienia od pracy

 1. Wymiar i zasady udzielania urlopów okolicznościowych
 2. Termin wykorzystania, dzielenie na części
 3. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 4. Odpoczynek po podróży służbowej 8 czy 11 godzin
 5. Urodzenie bliźniaków – jeden czy dwa urlopy okolicznościowe
 6. Czy udzielić urlopu okolicznościowego po 2 miesiącach od zdarzenia uzasadniającego urlop
 7. Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia
 8. Czy po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią byłej teściowej
 9. Najpierw ślub cywilny a potem kościelny – ile przysługuje urlopu okolicznościowego

Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP

 1. Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem – jak ewidencjonować opiekę i pracę w jednym dniu.
 2. Czym różni się oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich od pierwszego w roku wniosku o taki urlop, którym pracownik przesądza o sposobie jego wykorzystywania.
 3. Jaki wniosek złożyć aby korzystając z opieki nad dzieckiem przez cały dzień została ona rozliczona godzinowo.
 4. Czy pracownik będąc zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można skorzystać z 2 dni opieki, w dniach w których zgodnie z grafikiem miał zaplanowane po 12 godzin pracy.
 5. Ile dni, a ile godzin opieki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Zatrudnienie u dwóch pracodawców po ½ etatu – ile dni opieki 188 Kp.
 7. Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kp) po jednym dniu dla obojga rodziców – czy to możliwe?
 8. Dwoje dzieci z różnych małżeństw – ile przysługuje opieki.
 9. Czy pracodawca może żądać od innego pracodawcy zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich przez małżonka swojego pracownika.

Umowy cywilnoprawne  – szczególny nadzór organów kontrolnych

 1. W jakiej formie zmienić trwające umowy zlecenia i do kiedy trzeba to zrobić?
 2. Czy umowy o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?
 3. Minimalna stawka za godzinę 13 zł.?
 4. Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
 5. Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?
 6. Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia?
 7. Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?
 8. W jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?
 9. Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia zgodnie z nowymi przepisami?
 10. Co zrobić gdy brak jest obiektywnych możliwości ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy?
 11. W jakiej formie zleceniobiorca, który wykonuje pracę poza zakładem będzie wskazywał liczbę przepracowanych godzin?
 12. Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
 13. Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
 14. Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
 15. Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
 16. Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
 17. Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
 18. Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa zlecenie zostanie przekształcona w umowę o pracę?
 19. Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę.
 20. Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
 21. Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie – kiedy warto zawrzeć w umowie?
 22. Jakie umowy o dzieło kwestionuje ZUS?
 23. Umowę zlecenia z własnym pracownikiem – kiedy to możliwe?
 24. Co po zmianie przepisów będzie kontrolował PIP w umowach zlecenia?
 25. Kiedy PIP będzie kwestionował niewypłacenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy?
 26. W jakich przypadkach PIP występuje do sądu o przekształcenie umowy zlecenia na umowę o pracę?
 27. Jakie kary może nałożyć PIP za naruszenie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 28. Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy – czy są konieczne?
 29. Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
 30. Czy zleceniobiorca może mieć zwracane koszty podróży służbowej?
 31. Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia