Szkolenia zamknięte, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Obrót specjalny - przykładowe tematy do realizacji z zakresu działalności koncesyjnej

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

 

 Obrót specjalny – przykładowe tematy do realizacji z zakresu działalności koncesyjnej

 1. Zasady udzielania koncesji.
 • Kto może otrzymać koncesję?
 • Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku koncesyjnym?
 • Dokumentacja do MSWiA – oryginały czy kopie?
 • Jakie instytucje są uprawnione do przygotowania zawodowego?
 • Jakie wymagania powinni spełniać pracownicy?
 • Orzeczenia lekarskie i psychologiczne – jak długo są ważne?,  lekarze  uprawnieni do badań.
 1. Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego koncesję
 • Czy trzeba podjąć działalność gospodarczą po otrzymaniu koncesji?
 • W jakich przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek zawiadamiania MSWiA?
 • Czy konieczne jest informowanie MSWiA o zmianach w zarządzie spółki?
 • Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w przypadku zaprzestania wykonywania działalności?
 1. Odmowa wydania i cofnięcie koncesji.
 • W jakich przypadkach MSWiA może odmówić wydania koncesji?
 • Czy organ koncesyjny może ograniczyć zakres koncesji?
 • W jakich przypadkach MSWiA może cofnąć przedsiębiorcy posiadaną koncesję?
 1. Rodzaje broni oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 2. Wytwarzanie materiałów koncesjonowanych.
 • Co to jest „system”?, czyli system oceny jakości produkcji,
 • Co to jest „Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowa ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego”?
 • Czy materiały wytworzone podlegają ewidencjonowaniu?
 • Kiedy wytworzony materiał nabiera cech wojskowych?
 1. Obrót materiałami objętymi zakresem koncesji.
 • Jakie warunki powinny spełniać materiały objęte zakresem koncesji przed dopuszczeniem do obrotu?
 • Na jakiej podstawie można dokonywać obrotu materiałami koncesjonowanymi?
 • Komu mogą być sprzedawane wyroby koncesjonowane?
 • Czy można sprzedać wyroby koncesjonowane przedsiębiorcy nieposiadającemu koncesji?
 • Materiały przeterminowane lub nieprzydatne do użycia – co z nimi zrobić?
 1. Ewidencjonowanie.
 • Jakie rodzaje ewidencji przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić?
 • Forma tradycyjnej księgi ewidencyjnej czy ewidencja elektroniczna?
 • Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji oddzielnie ze względu na rodzaj/ typ wyrobu?
 • Kto dokonuje wpisów w księgach ewidencyjnych?
 • Co jest podstawą dokonania wpisu w księgach ewidencyjnych?
 • Jakie dane powinna zawierać „Ewidencja materiałów wytworzonych”?
 • Jakie dane powinna zawierać „ Księga ewidencyjna materiałów przeznaczonych do obrotu”?
 • Jakie dane powinien zawierać dokument przychodu albo rozchodu?
 • Co to jest dokument przekazania materiału miedzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy?
 • Jak powinien wyglądać dokument zużycia materiału?
 • Jakie dane powinna zawierać „Ewidencja zawartych transakcji”?
 • Jakie dane zawiera „Ewidencja przeznaczonej do obrotu broni” oraz „Ewidencja zawartych transakcji dotyczących obrotu bronią”?
 • Czy „Ewidencję zawartych transakcji dotyczących obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” prowadzi się analogicznie do „Ewidencji transakcji wyrobów
  o takim przeznaczeniu”?
 • Czy przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobów koncesjonowanych ma obowiązek prowadzić trzy oddzielne ewidencje?
 • Ile trwa okres przechowywania ewidencji?
 • Gdzie i jak długo przechowuje się dokumentację przedsiębiorcy, który zakończył działalność koncesjonowaną?
 1. Sprzedaż wyrobów objętych zakresem koncesji.
 • W jakich przypadkach i komu przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać informacje
  o dokonanej sprzedaży?
 • Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania odstrzału broni palnej przeznaczonej do sprzedaży?
 • Co jest dokumentem uprawniającym do nabycia wyrobów koncesjonowanych?
 1. Magazynowanie.
 • Jakie wymagania powinien spełniać magazyn, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego ?
 • Które instytucje są uprawnione do wydawania opinii niezbędnej w trakcie procedury koncesyjnej?
 • W jaki sposób powinien być zabezpieczony magazyn wyrobów koncesjonowanych?
 • Jakie dane zawiera książka ewidencji osób wchodzących do magazynu?
 • Czy ewidencję wejść/wyjść można zastąpić czytnikami kart?
 • Kto może wejść do obiektu magazynowego, w którym przechowywane są materiały koncesjonowane?
 • Czym różni się magazyn bazowy od magazynu podręcznego oraz polowego?
 • Jakie wymagania musi spełnić magazyn, w którym przechowywane są materiały wybuchowe
  i amunicja?
 • Co to jest karta kwalifikacyjna obiektu magazynowego?
 1. Przemieszczanie przez przedsiębiorców broni palnej.
 • Co to jest zgoda przewozowa i uprzednia zgoda przewozowa?
 • Czy przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji
 1. Kontrola działalności gospodarczej objętej zakresem koncesji.
 • Kto sprawuje kontrolę i w jakim zakresie?
 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów – przepisy karne.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia