Szkolenia zamknięte, Prawo pracy

Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2018 r. – sprawdź jak prawidłowo sporządzać i prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2018 r. – sprawdź jak prawidłowo sporządzać i prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 

 1. Nadchodzące zmiany w prawie pracy 2018 r.
 • Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.
 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
 • Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
 • Konieczność kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika w zakładzie.
 • Konieczność wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie.
 • Projekt rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Konieczność zmiany akt osobowych i ich podział na 4 części.
 • Konieczność umieszczania skierowań na badania lekarskie w aktach osobowych.
 • Nowa część C akt osobowych będzie zawierać całość dokumentacji z zakresu czasu pracy pracownika
 • Nowe Kodeksy pracy i ich założenia.

2.Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż

 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika przed przyjęciem do pracy – GIODO.
 • CV kandydata do pracy – jakich danych można żądać?
 • Czy CV można umieścić w części A akt osobowych?
 • CV drogą elektroniczną – czy to dozwolone?
 • Czy po zakończonej rekrutacji można nadal przechowywać CV pracowników czy należy je zniszczyć?
 • Kiedy można żądać zaświadczenia o niekaralności.
 1. Umowa o pracę
 • Przedwstępna umowa o pracę – czy warto zawrzeć i jakie są konsekwencje jej zawarcia.
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
 • W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość.
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę o prace pracownika.
 • Jak bardzo umowa musi być zgodna z obowiązującym wzorem umowy o pracę.
 • Czy wszystkie elementy wzoru umowy muszą być zawarte w każdej umowie.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – wszystkie daty są konieczne !!!
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP.
 • Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach.
 • Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić.
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami.
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach.
 • Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności.
 • Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko.
 • „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści.
 1. Przygotowanie pracowników do pracy
 • Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak prawidłowo wypełnić?
 • Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL kandydata do pracy.
 • Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty.
 • Jak zawierać umowy z podstawowymi jednostkami medycyny pracy na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników.
 • Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.
 • Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania.
 • Czy skierowanie na badania ma być przechowywane w aktach osobowych pracownika?
 • Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy.
  • Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim.
  • badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
  • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
  • Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
  • Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?
 • Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 • Karta szkolenie wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę.
 • Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje.
 1. Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
 • Kiedy należy doręczyć pracownikowi informację i jak prawidłowo ją sporządzić.
 • W jakim terminie i jak zmienić informację po zmianie okresu wypowiedzenia lub wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.
 • Częste błędy w informacjach spowodowane zbyt szczegółowymi zapisami.
 • Jaka treść informacji dla pracownika niepełnosprawnego.
 1. Akta osobowe
 • Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia.
 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej.
 • Czy akta osobowe mogą mieć część D.
 • Co zrobić ze spisem akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt.
 • Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie.
 • Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych.
  • Czy dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach.
  • Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
  • Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
  • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?
 1. Świadectwo pracy
 • Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.
 • Co z niewydanymi świadectwami pracy na starych zasadach – czy wydać je mimo że zmieniły się przepisy.
 • Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy.
 • Tryb uzupełniania, prostowania i wydawania odpisów świadectwa pracy.
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika.
 • Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny.
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia.
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.
 • Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 r.
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron .
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.
 • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.
 • Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.
 • Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi.
 1. Czas pracy
 • Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 • W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 • Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika.
 • Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 • Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 • Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 • Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 • Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy.
 • W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
 • Czy w ewidencji muszą być zaznaczane godziny „od” „do”, w których pracownik wykonywał pracę.
 • W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne).
 • Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika.
 • Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane.
 • Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne.
 1. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
  • Czy wniosek urlopowy musi być pisemny.
  • Jak ewidencjonować urlopy wypoczynkowe pracowników.
  • Czy można wykorzystać „połówkę” urlopu?
  • Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop? – czy pracodawca może pisemnie zobowiązać pracownika do urlopu.
  • Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.
  • Plan urlopów czy warto posiadać i jak go sporządzać?
  • Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić i co pracownik musi wskazać we wniosku.
  • Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu okolicznościowego.
 1. Niepełnosprawni
 • Jaką treść ma mieć wniosek pracownika niepełnosprawnego do lekarza medycyny pracy o umożliwienie wykonywania pracy nadliczbowej, w porze nocnej itd.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w zaświadczeniu lekarza o zgodzie na wykonywanie pracy nadliczbowej, w porze nocnej w równoważnym systemie czasu pracy, w podstawowych normach czasu pracy itd.
 • Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne można informować, że pracownik jest niepełnosprawny.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia